20 کامیون امدادی هاللاحمر به مقصد نرسید

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

اعتمادآنالین| سخنگوی سپاه گفت: مسئوالن هاللاحمر مدعی هستند که دیشب مردم امکانات امدادی ۰2 کامیون حامل اقالم امــدادی را قبل از رسیدن به شهر بردهاند. ســردار رمضان شریف در پاسخ به این سوال که ویدیوهایی منتشر شده نشان میدهد عدهای جلوی کامیونها را گرفتهاند و قبل از توزیع امکانات، آنها را بــا خود میبرند، بیان کرد: در این زلزله براساس آنچه عدهای مدعی میشوند که امکانات دیر رسید یک شایعه و یک نوع حرص و ولعدرشهرایجادشدکههرکسزودتربتواندامکانات را بگیرد اما بعد دیگر چیزی به دستش نمیرسد. از طرف دیگر مطمئنم که یک عده سوءاســتفادهگر از مناطق دیگر در ورودی شــهر ریختند و این کار را انجــام دادهاند چون من منش مردم این شــهر را دیدهام. وی با اشــاره به اینکه دوستان هاللاحمر به ســردار جعفری اطالع دادند که به داد ما برسید که ما امکانات را میآوریم ولی این امکانات به شــهر نمیرســد، اظهار کرد: اما بر این اساس از صبح تیم حفاظت برای تأمین امنیت محمولهها داده شد. این اتفاق برای کامیونهای هاللاحمر افتاده است چون کامیونهایسپاهتیمحفاظتداشتهاند.سخنگوی سپاه پاســداران افزود: مسئوالن هاللاحمر مدعی هستند که دیشب۰2 کامیون دچار این مشکل شده است حاال بخشی از این ۰2 کامیون باالخره به دست مردمرسیدهاست.اینکهبخواهیمتشخیصبدهیم که مردم هستند و یا سوءاستفادهکنندگان در این شرایطکارسختیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.