میز سیاست اصولگراهای توییترباز را بیشتر بشناسید

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

احضار مشایی و شروع یک ماجرای تازه؟

شــهروند| هنوز زمان زیــادی از رفتوآمدهای حمیدرضا بقایی، معاون پیشین محمود احمدینژاد بــه دادگاه و در زنبیــل قرمزگذاشــتن دفاعیاتش نگذشته اســت که دو روز پیش خبر رسید اسفندیار رحیممشــایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری سابق به اتهام تبلیــغ علیه نظام، تصرف غیــر قانونی در اموال دولتی، توهین به مســئوالن نظام و نشــر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شــده و البته هنوز به دادسرا مراجعه نکرده است. این احضار در حالی صورت گرفته است که بعد از زندانیشــدن بقایی و رفتوآمدش به دادگاه محمود احمدینژاد ســاکت ننشست و بارها درباره این موضوع یا به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت یا در ســایت هوادارانش یا همان دولت بهار درباره این موضوع گالیه کرد. شــاید به خاطــر همین گالیهها و انتقادهای او اســت که حاال انتظار میرود با احضار مشــایی، رفیق گرمابه و گلســتانش، او به زودی وارد فاز تازهای از انتقادها شود. بهمن شریفزاده، روحانی نزدیک به محمود احمدینژاد هم دیروز در گفتوگو با اعتمادآنالین به این موضوع اشاره کرده و گفته بود کهبعدازاحضارمشایی،احمدینژادافشاگریمیکند. او دلیــل اصلی احضار مشــایی را اظهــارات محمود احمدینژاد در مورد حمله به سفارت انگلستان خواند و تأکید کرد که این اقدام دســتگاه قضائی هشدار به احمدینژاد است. او ادامه داده است که احضار مشایی هتک حرمت است و میخواستند تابوشکنی کنند که ما حتی نزدیکترین فرد به احمدینژاد را هم دستگیر کردیم. شریفزاده ادامه داده است: «مشایی به مدت ۵ روز مهلــت دارد که به دادســرا مراجعه کند و البته هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته است. من حدس میزنموقتیاحمدینژادبهاتفاقیکهبرایآقایبقایی افتاد آن واکنش را داشت، حتما نسبت به آقای مشایی واکنش شــدیدتری خواهد داشت. البته اینها حدس است و ممکن هم هست که دوســتان برخورد با این جریان را نیز متوقف کنند. اگر متوقف نشــود، حدس میزنم واکنش آقای احمدینژاد به آن خیلی شدیدتر و تندتر از واکنشی خواهد بود که نسبت به آقای بقایی نشان داد.»این اظهارات در حالی از سوی این روحانی نزدیک به محمود احمدینژاد مطرح شده که عباس امیریفر، امام جماعت مسجد نهاد ریاستجمهوری دولت احمدینژاد که زمانی در سال ۰9 برای حمایت از مشــایی به علمالهدی کنایه مــیزد و او را به خاطر تهمتزدن به اسفندیار رحیممشایی مستوجب حد شرعی ميدانست، حاال عنوان میکند روزی علیه آنها دست به افشــاگری خواهد زد. امیریفر در گفتوگو با خبرآنالین عنوان میکند مطالــب زیادی دارم که دربارهارتباطاینسهنفر(احمدینژاد،بقاییومشایی) بگویم اما بــاز مصلحتاندیشــی را ترجیح میدهم، میگوید به وقتش خواهم گفت چرا این سه نفر از هم جدا نمیشــوند. او تلویحا میگوید آنچه موجب شده احمدینژاد تماما گوش به فرمان بقایی باشــد، نوعی باجخواهیبقاییاست.اوادامهدادهاست:«خودمشایی باعث شد که همهکاره بقایی شــود. در یک جلسهای یادممیآیدازبقایینزدآقایاحمدینژادگلهمیکردم و برای او در مورد تبعات پیروی از تصمیمات بقایی را توضیح میدادم و او نیز حرفهای من را پذیرفت که به یکباره بقایی متوجه شد که من در دفتر احمدینژاد هستم بهسرعت خود را به دفتر رئیسجمهوری رساند و به کل نظر احمدینژاد عوض شد و در آن لحظه بود کهفهمیدماحمدینژاد،احمدینژادنیستبلکهبقایی است؛ یک نکتهای را همینجا در پرانتز بگویم که آقای بقاییعواملیرادردفتراحمدینژادداشتکهبهمحض آنکهفردیبدونهماهنگیبااودیدارمیکرد،برخورد میکرد. واضحتر بگویم تمام تیم احمدینژاد توســط بقایی کنترل میشــد. به نظرم احمدینژاد دیگر در مطالب خود نباید بنویسد خادم ملت بلکه باید بگوید خادمبقایی.»

سیاست| احزاب و شخصیتها - عصر ایران نوشت: اصولگرایان هم از قافله توییتر عقــب نماندهاند. برای اولین مثال میتوانیم به ســراغ حمید رسایی برویم. نماینده دور قبل مجلس شــورای اسالمی این روزها که بیکارتر شده است، بیشــتر دست به توییتکردن میبرد.شایدخیلیهاهنوزتوییتاودرروزرأیگیریرا یادشان باشد: «یک گله # گوسفند اگر فرمانده شیری داشت، مثل # شــیر عمل میکند و یک گله شیر اگر

# فرمانده گوســفندی داشــت، مثل گوسفند عمل میکند.#انتخاب#با#خودمان#است»رساییالبته از توییتر فیلترشده در ایران، بیشتر برای جوابدادن به این و آن اســتفاده میکند؛ تفاوتی هم ندارد که آن شخص، حسامالدین آشنا باشد یا دونالد ترامپ. او هم مثلبسیاریازهمطیفهایشازتوییتربهعنوانیکیاز مهمترینابزارهایابرازنظراستفادهمیکند.یکیدیگر از اصولگرایانی که حاال به جهــت دورافتادن از فضای خبریسیاست،توییتربازیاشبیشترازقبلگلکرده، غالمعلی حدادعادل است. شــاید توییتهای او برای مخاطبان این شبکه اجتماعی آنچنان که توییتهای مثالمحمدجوادظریفمخاطبدارد،مخاطبنداشته باشد،امااوسعیکردهباهمینتعدادمخاطبیکهدارد، حرفهایش را به گوش جامعه برساند.آنچه بیشتر از هر چیز میتواند در این روزها برای توییتربازها جذاب باشد،آمدنسیداحمدخاتمی،امامجمعهموقتتهران به این شبکه اجتماعی اســت؛ مردی که نظراتش در خطبههای نماز جمعه و سخنرانیها به گونهای است کهشایدحتیخوشبینترینافرادهمتصورنمیکردند که او به توییتر فیلترشده در ایران بپیوندد؛ اما ویدیویی کهازاودربارهحضورشدراینشبکهمنتشرشد،شاید جواب بسیاری را به روشــنی داد. ویدیویی که در آن با اظهاراینکه«هیچگاهمنروحانیونراازوروددرفضای مجازی باز نداشــتم که این فضا یک ابزار پیامرسانی است؛ چرا پیام حق در آن نیاید» میگوید: «براساس احســاس تکلیف و وظیفه وارد فضای شــبکههای اجتماعیشدم؛مانندورودمدرفضاهایدیگرتدریس، تبلیغ، تألیف و....»حاال آمدن ســید احمد خاتمی را اگر در کنار صحبتهــای محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که به گفته خودش با مجوز کارگروه تعیین مصادیق، دسترســی به تمام سایتها و شبکههای اجتماعی فیلترشــده را دارد و نیازی به اســتفادهاش از فیلترشکن نیست، بگذاریم که در توییترش نوشت «خبر اعالم حضور علما و ائمه محترم جمعه در شــبکههای اجتماعی میتواند به گشــایش فصل جدیدی در این عرصه کمک نماید» و در جایی دیگر از تالشها برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی سخن گفت، میتوانیم به این نتیجه برسیم که دسترســی به توییتر که حاال ابزاری برای استفاده سیاســتمداران ایرانی شده اســت، ممکن است در آیندهای نه چنــدان دور، برای حتــی آنها که مجوز کارگروه تعیین مصادق را ندارند هم بهراحتی مقدور باشد.

مبلغ: «اعتدال» را جریان سیاسی ندانید این خطای بزرگی است

نامهنیوز نوشــت: مرتضی مبلغ، معاون سیاســی وزارت کشــور ایران در دوره اصالحــات درخصوص شکلگیری جریان ســوم در سپهر سیاســی ایران، اظهار کرد: جریانهای سیاســی با کلیشه و دستور و بهصورت فصلی تشکیل نمیشوند.مبلغ درخصوص اینکه آیا اعتدال نمیخواهد با جداشدن از هر دو جناح و با جذب معتدلین هر دو جناح یک جریان ســومی را تشــکیل دهد، بیان کرد: در طول سالهای گذشته به کرات این موضوع مطرح بوده است. اعتدال یک روش اســت و نه یک جریان و جناح سیاســی. این موضوع کامال روشن هست. در انتخابات اخیر هم، هر دو جریان اصولگراواصالحطلب،نامزدهایخودراداشتند.دربین اصولگرایان هم، طیفی که معتدل است و از تندروی فاصله گرفته اســت؛ رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرد و از آقای روحانی حمایت کردند. این مسأله مطرح نیست که در انتخابات جناحی بهنام «اعتدال» بهوجود آمده باشد.ویافزود:اعتدالرایکجریانسیاسیندانیداین یکخطایبزرگاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.