فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: از حریری میخواهیم به کشورش بازگردد

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

شهروند| درحالی که حدود دوهفته از سفر سعد حریری، نخســتوزیر لبنان و اعالم استعفای وی از ریاض میگذرد، مســئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعالم کــرده که این اتحادیه از ســعد حریری میخواهدبهکشورشبازگردد.

فدریکاموگرینی،مسئولسیاستخارجهاتحادیه اروپا روز گذشــته در حاشیه نشست وزیران خارجه عضو اتحادیه اروپا در بروکســل اعــالم کرد که این اتحادیه خواهان عدم هرگونــه مداخله خارجی در لبنان است. وی گفت، اتحادیه اروپا بر این باور است که باید از ورود درگیریهای منطقهای به این کشور اجتناب شــود: «لزوم مداخلهنکردن در امور لبنان درخواست تمام کشورهای اروپا و در رأس آن فرانسه و آلمان است. باید از واردکردن نزاعهای منطقهای و تنشها به لبنان اجتناب شود و باید این تنشهای منطقهایخارجازلبنانباقیبماند.»

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا همچنین گفت: «اتحادیه اروپا از ســعد حریــری میخواهد به کشــورش بازگردد و در رأس دولت وحدت قرار بگیرد.» این درحالی است که نماینده عربستان در ســازمان ملل اعالم کرده که حریری ظرف روزهای آتی به لبنان بازمیگردد. عبداهلل المعلمی، نماینده عربستان در سازمان ملل در پاسخ به سوال خبرنگار النشره در نیویورک پیرامون اینکه آیا سعد حریری، نخستوزیرمستعفیلبناندرعربستاندرحصرقرار گرفتهاست،گفت:«حریریدرحبسخانگینیست، بلکه در عربســتان با عزت و کرامت بــا وی برخورد میشــود.» او همچنین گفت که «این نخستینبار نیست که حریری به عربستان ســفر میکند، وی همواره به ریاض آمدوشــد دارد» و حریری «ظرف روزهایآتیبهلبنانبازمیگردد.»

این درحالی است که منابع بخش تصمیمگیری در جریان المســتقبل در مصاحبه با «المستقبل» اعالم کردند؛ هیچکس، حتی خود سعد حریری هم اطالعیازبازگشتقریبالوقوعشندارد:«هیچکس پاسخی پیرامون تاریخ بازگشت سعد حریری ندارد. ما بر این باور نیستیم که خود حریری نیز پاسخی در این خصوص داشته باشــد؛ چراکه اشارههای جدی مبنی بر بازگشت قریبالوقوع وی وجود ندارد. فقط عربستانمیتواندبهدرخواستهایبینالمللیپیش ازآنکهبهفشارتبدیلشوند،پاسخدهد.»

عربستانســعودی، همچنان تــالش میکند تا با پروپاگاندای رســانهای، اینطــور وانمود کند که سعد حریری با میل شخصی به ریاض آمده، استعفا داده و در عربستان مانده اســت. دو روز پیش، سعد حریری در نخســتین مصاحبــه تلویزیونی بعد از اســتعفا از نخســتوزیری حاضر شــد تا ظاهرا به شایعات مبنی بر تحتفشار قرارداشتن وی از سوی ریاض پایان دهد. او در این مصاحبه با لحنی شــبیه حکام عربستانسعودی به انتقاد از ایران و حزباهلل لبنان پرداخت و گفت که به منظور حفاظت از لبنان از«خطرقریبالوقوع»تصمیمبهکنارهگیریازمقام خود گرفته و اســتعفای او باعث ایجاد موج مثبتی در لبنان شده اســت. این مصاحبه از آغاز تا پایان به انتقاد از حزباهلل و متهمکردنش به مداخله در امور کشورهای منطقه و مشــخصا عربستان اختصاص داشت.

هدف از این مصاحبه رفع جنجال و ســروصدایی بود که سخنرانی اخیر ســعد حریری را به پا کرده بود اما آنچه اتفاق افتاد، برعکــس این بود و اوضاع را

بدتر کرد. حریری گفت که هر زمان بخواهد میتواند عربستان را ترک کند، اما این سوال برای بینندگان ایجادشدکهاگراینگونهاست،پسچرایکیادوروز پیش عربستان را ترک نکرد و این مصاحبه را مثال در پاریسانجامندادتاتأییدکندکهآزاداست؟

خبرگزاری آسوشــیتدپرس پــس از پخش این مصاحبه در گزارشی نوشت: «قرار بود مصاحبه سعد الحریری، نخستوزیر مســتعفی لبنان به شایعات درباره او پایان دهند، امــا این مصاحبه با «لحظات عجیب»بهگمانهزنیهادربارهوضعاودامنزد.

آسوشیتدپرس نوشته؛ در یک صحنه از مصاحبه، چشمهای حریری به نقطهای در اتاق پشت سرش خیره شد. دوربین تلویزیونی در یک لحظه تصاویری از یک مرد در گوشه پشــتی ضبط کرد که چیزی شبیهیککاغذلولهشدهدردستانشداشت.دوربین تلویزیونی تصویر را از این مــرد که چهرهاش داخل کادر قرار نداشــت، برگرداند اما ناگهان روی چهره خشــمگین و آکنده از نفرت حریری ثابت شد. در توییتر، کاربران لبنانی ویدیوهایی از این مرد پخش

کرده و آن را شاهدی برای بازداشت اجباری حریری دانستند.

خبرگزاری آسوشــیتدپرس همچنین نوشــته چهره حریری در این مصاحبه خسته و غمگین بود و او در برخی جاها تــالش میکرد بغضش را پنهان کند. او بارها و به نحــوی غیرمعمول آب خورد و بعد از تمامشــدن محتوای لیوان، باز هم آب خواست. در یکصحنه،مجریلیوانآبخودشراجلویحریری گذاشت. حریری همچنین بعد از گذشت یک ساعت از مجری خواست که مصاحبه را تمام کند. او گفت: «شمامنراخستهکردید.»

از سوی دیگر، پس از این مصاحبه، منابعی در کاخ الیزه اعالم کردند که مصاحبه اخیر ســعد حریری با تلویزیون المستقبل ریاستجمهوری فرانسه را قانع نکردهاست.

حاال عربســتان باز هم بــه بازی رســانهای خود ادامه میدهد و ســعی در نشــاندادن حریری در مناســبتهای مختلــف دارد. پیــش از مصاحبه یکشنبهشب حریری، عربستانسعودی تصاویری از

او را در میان استقبالکنندگان پادشاه عربستان که از مدینهبهریاضبازگشتهبود،نشاندادند.

روزگذشتهنیزتصاویریمنتشرشدازدیداراسقف اعظم مارونیهای لبنان با پادشاه و ولیعهد عربستان؛ پس از آن، او با ســعد حریری نیز دیدار کرد. این در حالی اســت که چیزی از این دیدار منتشــر نشده است. شــبکههای اجتماعی تصویری از این دیدار را منتشرکردندکهنشانمیدهد«الراعی»اسقفاعظم مارونیهای لبنان کنار حریــری در مقر اقامتش در عربستاننشستهاستوهردودرنهایتخوشحالیدر حالگفتوگوهستند.بهگفتهبرخیمنابع،ازحضور هیأت رســانهای همراه الراعی برای پوشــشدادن دیدارشباسعدحریریممانعتبهعملآمد.

والیتی:مذاکراتمباحریریتندوخشننبود

روزگذشته،علیاکبروالیتی،مشاوراموربینالملل مقاممعظمرهبریدرنشستخبریاجالسجهانی محبان اهل بیت در رابطه با اســتعفای نخستوزیر لبنان ســخن گفت. آقای والیتی با تأکید بر اینکه «مذاکره تندی بین من و حریری انجام نشد» گفت: «حریری آن طور که میگویــد، در مالقاتش به من گفته اســت که در امور داخلی لبنان دخالت نکنید که چنین چیزی اصال نبوده، اصــال مذاکرات ما به هیچ وجه تند، خشــن و این طور نبود و اینها القائات ســعودیها و دیگرانی است که مایل نیستند لبنان در آرامش باشد و دوستی اســتراتژیک دو کشور را ببینند.» والیتی خاطرنشان کرد: «در این دیدار غیر از من سفیر ما در لبنان هم حضور داشت و ما هم در دیداری که داشــتیم هیچگونه تهدیدی نکردیم، در مالقات ما بحث روابط دوجانبــه و منطقهای بود و از طرفی وی خواســت میان ایران و عربستان وساطت کند که من گفتم ما مشکلی با مذاکره نداریم ولی به سعودیهای بگویید شما ســه سال است که یمن را ویران کردهاید و اجازه ورود غذا و دارو را نمیدهید.» والیتیادامهداد:«بهآقایحریریگفتمبهسعودیها بگویید که از جنایات انسانی در یمن دست بردارید؛ چرا که اینها ربطی به سیاست ندارد و باید با یمنیها مذاکرهکنند؛چراکهمسألهیمنراهکارصرفاسیاسی داردونهبمبارانکور.»

مشاوراموربینالمللرهبرمعظمانقالبهمچنین تأکید کرده اســت: «به آقای حریری گفتم از اتحاد احزاب و گروههای سیاســی داخلی لبنان استقبال میکنیم و امروز لبنان یکی از امنترین کشــورهای اسالمی است و این از برکت مقاومت اسالمی و مردم فهیموآگاهلبناناست.»

والیتی در نشست خبری اجالس جهانی محبان اهل بیت با بیان اینکه «ایران و لبنان برادر و متحد هســتند و روابط راهبردی با یکدیگر دارند»، گفت: «مسأله استعفای آقای حریری یک موضوع داخلی استوامیدواریماگرقوانینداخلیآنهااجازهدهد،بعد از این تحوالت یکــی دو هفته اخیر، آقای حریری به لبنان بازگردد و در این رابطه که وی سر کار بماند یا نه مردملبنانبایدتصمیمبگیرند.»

علیاکبر والیتی در سخنان خود گفته که تحلیل شخصیاش این است که عربســتان در کشورهای مختلف منطقه دخالتهای بسیاری کرد که موفق هم نبود: «آنها تجزیه سوریه و عراق را میخواستند اما،باحکمتیکهرئیسجمهوریلبنانوسیدحسن نصراهلل از خود نشان دادند، موفق نشدند و امروز بحث لبنان را دنبال میکنند که در این مســأله هم موفق نخواهندشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.