تأکید اربیل بر احترام به حکم دادگاه فدرال درباره وحدت عراق

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

ایسنا| دولت اقلیم کردستان عراق تأکید کرد که به حکم دادگاه عالی فدرال عراق درباره وحدت این کشور احترام میگذارد. دولت اقلیم کردستان عراق در بیانیهای اعالم کرد: ما بــه تصمیم دادگاه فدرال عراق درباره تفســیر ماده اول قانون اساسی احترام میگذاریــم و خواهان مذاکرات ملــی فراگیر برای حل اختالفات هستیم. در این بیانیه آمده است: «ما خواهان این هستیم که این موضع از طریق اجرای کامل بندهای قانون اساسی پایه و اساسی برای حل تمامیمشکالتبیناربیلوبغدادباشد.»

در بیانیه این اقلیم آمده اســت: «اربیل همواره به دنبال حــل اختالفات با بغــداد در چارچوب قانون اساسی اســت. موضع ما درباره استقبال از تمامی طرحهای پیشنهادی در این راســتا ازجمله طرح آیتاهللالعظمیسیدعلیسیستانی،مرجععالیقدر شیعیان و برخی شخصیتهای عراقی و کشورهای دوســت درباره رجوع به قانون اساســی برای حل اختالفاتشناختهشدهاست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.