مخالفت موگرینی با درخواست آمریکا برای افزایش فشار بر ایران

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ضمن رد درخواست آمریکا برای افزایش فشارها بر ایران گفت که این اتحادیه هیچ برنامهای برای بررســی تحریمهایجدیدعلیهتهرانندارد.بهنوشتهروزنامه وال اســتریت ژورنال، فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درخواســتهای واشنگتن برای افزایش فشــارها بر ایران را رد کرد. موگرینی با بیان اینکه برنامهای برای تحریم جدید ایرانوجودندارد،گفت:مانهامروزونههفتهگذشته درباره تحریمهای بیشتر از طرف اتحادیه اروپا علیه ایرانصحبتنکردیم.دولتآمریکاکهپسازبازبینی سیاستهایخوددرقبالایرانرویکردیخصمانهتر علیه تهران اتخاذ کرده است، در هفتههای اخیر از کشورهای اروپایی خواسته تا با واشنگتن در اعمال هزینه بر برنامه موشــکی بالســتیک ایران و آنچه واشنگتن دامن زدن تهران به اختالفات در منطقه میخواند، همراهی کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیهاروپاهمچنینازسعدالحریری،نخستوزیر مستعفیلبنانخواستتاهرچهسریعتربهکشورش بازگردد و به عربستان درباره دخالت در امور داخلی بیروتهشدارداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.