انتقاد مککین از ترامپ به دلیل مطرحنکردن مسائل حقوق بشری در دیدارش با دوترته

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

ایسنا| سناتور جان مککین از رئیسجمهوری آمریکا بابت نادیده گرفتن مسائل حقوق بشری در جریان دیدارش با رئیسجمهوری فیلیپین انتقاد کرد. جان مککین، رئیس کمیته ســرویسهای مسلح ســنای آمریکا در پیامی توئیتری به سبک نگارش ترامپ نوشــت: «ظاهرا باز هم حقوق بشر در دیدار رئیسجمهوری آمریــکا با دوترته اولویت نداشتهاست.متاسفم!»

این توئیت پس از آن منتشــر شد که کاخ سفید تأکید کرد دونالد ترامــپ، رئیسجمهوری آمریکا و رودریگو دوترته، همتای فیلیپینی او «مختصرا» دربارهسرکوبهابهفرمانرئیسجمهوریفیلیپین و اتهامات نقض حقوق بشری گفتوگو کردند؛ این ســرکوبهایی که دوترته آنها را تکذیب میکند با مواد مخدر مرتبط است و جان هزاران تن را در این کشور گرفته است. با این حال سخنگوی دوترته بر خالف موضعگیری کاخ سفید گفت که این مسأله اصالمطرحنشد!اینسخنگوگفت:«هیچاشارهایبه مسائلحقوقبشریویاکشتارهایفراقانونیصورت نگرفت.» ترامپ در پی این دیدار گفت، او «رابطهای قوی» با دوترته دارد و تصمیم گرفت که به ســبک دیپلماســی تعامل خودش درباره سایر مسائل بجز حقوقبشرصحبتکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.