الوروف خروج نیروهای ایرانی را از سوریه تکذیب کرد

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

وزیر خارجه روســیه با رد هرگونــه توافق میان واشنگتن و مســکو برای خروج نیروهای ایرانی از ســوریه، گفت: حضور ایران در این کشــور قانونی اســت. به گزارش ایســنا، ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در پاسخ به اظهارنظر وزارت خارجه آمریکا مبنی بر حصول برخی توافقات برای خروج نیروهای ایرانی از ســوریه، آن را رد کرد و گفت: ما در مورد خروج ایران یا هرگونه نیروهای وابســته به ایرانگفتوگویینکردهایم.الوروفهمچنینگفت: حضور ایران در ســوریه کامال قانونی است. پیشتر برخی رسانهها اعالم کرده بودند که ترامپ و پوتین پس از گفتوگو با یکدیگر توافق کردند تا نیروهای ایرانیازسوریهخارجشوند.

پوتین:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.