تالش ما با ایران و ترکیه در سوریه ثمربخش بوده است

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

والدیمیــر پوتین روز دوشــنبه اعــالم کرد که تالشهای روسیه به همراه ایران و ترکیه در سوریه ثمربخش بــوده و زمینه انجام گفتوگــو را فراهم کرده اســت. به گزارش رویتــرز، والدیمیر پوتین، رئیسجمهوری روســیه در دیــدار با رجب طیب اردوغان، همتای ترکیهای خود گفت با همکاری با ایران و ترکیه به حل فاجعه سوریه ادامه خواهد داد. ایران،روسیهوترکیهبهعنوانکشورهایضامنصلح در سوریه تفاهمنامه مناطق کاهش تنش در سوریه را امضا کردهاند. چهار منطقه کاهش تنش شــامل استان ادلب، شمال حمص، غوطه شرقی و جنوب سوریه است. این مناطق عاری از سالح خواهد بود و درهای آنها به روی ســازمانهای فعال در زمینه اقدمات بشردوستانه برای کمک به مردم گشوده و زمینه برای بازسازی آن فراهم خواهد شد. مرز این مناطقچهارگانهباایجادپستهایایستوبازرسی زیرنظروحمایتنیروهاینظامیخارجیمشخص خواهد شــد که از سوی روســیه، ترکیه و ایران به منظورعبورومرورغیرنظامیانورساندنکمکهای انسانیتضمینخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.