توافق روسیه و عربستان بر سر سامانه دفاع موشکی اس004

Shahrvand Newspaper - - جـهـان - ایســنا|

مســکو و ریاض به توافقاتی در زمینه تأمین سیستمهای دفاع موشکی اس 400- روسی برای عربســتان دست یافتند. عربســتان و روسیه قراردادهایی در زمینه دفاع هوایی به امضا رساندند. دیمیتری شوگایف، رئیس سرویس فدرال همکاری تکنیکی و نظامی روســیه اعالم کرد: «روســیه و عربستان قراردادهایی را در زمینه دفاع هوایی و سایر مسائلبهامضارساندند.»

بخشرسانهایسرویسفدرالهمکاریتکنیکی و نظامی روســیه نیز اعالم کرده که مسکو و ریاض به توافقاتی درباره تأمین سیستمهای دفاع موشکی اس-004دستیافتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.