ترزا می: روسیه «تهدیدی جهانی» است

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

ایسنا| تــرزا میدر انتقادی شــدیداللحن علیه روسیه،مسکورابهمداخلهدرانتخاباتها،خرابکاری سایبری، به خطر انداختن امنیت جهانی، حمالت هکری و انتشار اخبار جعلی متهم کرد و این کشور را «تهدیداصلی»خواند.ترزامی،نخستوزیرانگلیس گفت دولــت والدیمیر پوتیــن، رئیسجمهوری روسیه برای «تضعیف جوامع آزاد» تالش میکند. میگفت: «آنها مطالــب جعلی طراحی میکنند تا وجود اختالف در غرب را نشان دهند.» اما او افزود، درحالیکه انگلیس خواهــان «رویارویی دایمی» با روسیهنیستاماازمنافعخودشحفاظتمیکند.

ســخنان ترزا میتضاد آشــکاری با ســخنان دونالــد ترامــپ، رئیسجمهوری آمریکا داشــت که گفت «تکذیــب مداخله پوتیــن در انتخابات ریاســتجمهوری 201۶ را باور میکنم.» بوریس جانســون، وزیر امور خارجه انگلیس مــاه آتی به روسیه ســفر خواهد کرد. او در سخنرانی سیاست خارجــی مهم خود «پیام بســیار ســادهای» را به رئیسجمهوری روسیه ارسال کرد و گفت که او باید راه «بسیار متفاوتی» نسبت به سالهای اخیر اتخاذ کند؛ مسیری که مسکو را در راه الحاق کریمه، ایجاد درگیری در اوکراین و حمالت سایبری به دولتها و پارلمانها در سراسر اروپا قرار داد. میتاکید کرد، روسیه میتواند شریک ارزشمندی برای غرب باشد اما این در صورتی است که آنها «طبق قوانین» کار کنند.نخستوزیرانگلیستأکیدکرد:«روسیهمکررا حریم هوایی ملی چندین کشــور اروپایی را نقض میکند و یک کمپین مداوم اختالل و جاسوســی ســایبری در دســت دارد. این شــامل مداخله در روندهای انتخاباتی و هک کردن سایت وزارت دفاع دانمارکوبوندستاگوموارددیگرمیشود.میدانیم شما چه کار میکنید و موفق نخواهید شد چرا که شما انعطاف دموکراســیهای ما، جذابیت مداوم جوامعبازوآزادوتعهدکشورهایغربیبهائتالفیکه مارامتحدکردهاست،دستکمگرفتید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.