درخواست سندرز از ترامپ برای امدادرسانی به زلزلهزدگان ایران

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

ســناتور برنی ســندرز ضمن ابراز همدردی با حادثهدیدگان زلزله غرب کشور از رئیسجمهوری آمریکا خواست تا با وجود افزایش تنشها میان دو کشور سیاستهای سختگیرانهاش را کنار بگذارد و به ایران کمک کند. بهگزارش ایســنا، برنی سندرز، سناتور مستقل آمریکایی، با انتشــار پیامهایی در صفحه توییتر خود به زلزله یکشنبهشب در مناطق غربی کشورمان واکنش نشــان داد. سندرز نوشت: خرابی ناشــی از زلزله ایران وحشتناک است. من با قربانیان، عزیزان آنهــا و گروههایی که باید به این فاجعه رسیدگی کنند، ابراز همدردی میکنم. وی درپیامیدیگرنوشت:منامیدوارموازآمریکاانتظار دارم که به تالشهای امدادرســانی در ایران کمک کند، همانگونه که ما در سالهای 2003 و 2012 چنین کردیم. در شرایطی که تنش میان دو کشور افزایش مییابد، این کار میتواند یک اقدام دوستانه مهمباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.