تسلیت رئیسجمهوری چین به حسن روحانی

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

رئیسجمهوری چین روز سهشــنبه به همتای ایرانی خود در رابطه با بر جای ماندن 445 کشــته و بیش از هفتهزار زخمی بر اثــر زلزله غرب ایران تسلیت گفت. به گزارش ایســنا، شی جینپینگ، رئیسجمهــوری چیــن در پیامی ضمــن اعالم غافلگیری از خسارت و تلفات سنگین بهجا مانده از زلزله رخ داده در ایران، گفت: از طرف دولت و مردم چینوهمچنینخودمصمیمانهترینهمدردیهارا با بازماندگان این زلزله و نیز مصدومان و خانوادههای قربانیان ابراز میکنــم. وی افزود: معتقدم که مردم ایران تحت هدایت شما (حســن روحانی) و دولت شــما بر این فاجعه غلبه خواهند کرد. مردم چین قاطعانه در این شــرایط ســخت کنار مردم ایران خواهندایستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.