چه کسی داعش را از رقه فراری داد؟

افشای نقش پنتاگون در کمک به تروریستهای داعش

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

شبکه بیبیسی جزییات معامله محرمانهای را که به موجب آن صدها داعشی به همراه خانوادههایشان با نظارت ائتالف آمریکا از رقه خارج شدند، فاش کرد.

بهگزارش ایسنا، شــبکه بیبیســی اعالم کرد: کاروانی که تروریســتهای داعش را تحت نظارت ائتالف آمریکا از رقه به خارج شهر منتقل کرده بود، شامل فرماندهان ارشد داعش و نیروهای خارجی بود و برخی از آنها در سرتاسر سوریه پخش شدند.

این ســایت جزییات توافــق مذکــور را با عنوان «راز کثیف رقه» منتشــر کرد. داستان درباره راننده کامیونی به نام «ابوفوزی» است که درحال انتقال کاال بود اما مأموریت وی این بــار فرق میکرد. نیروهای سوریه دموکراتیک از او خواسته بودند صدها خانواده آوارهراطیدرگیریدرشهرک«الطبقه»بهاردوگاهی درشمالکشورمنتقلکند.

راننده فکر میکرد این ماموریت مثل همیشه شش ساعت طول میکشد بعدا مشخص شد ماموریتش سه روز طول کشــیده و او صدها خانواده داعشی و سالح و مهمات را منتقل کرده بود.بیبیسی نوشت که به ابوفوزی و دیگر رانندگان وعده داده شــده بود در ازای اتمام ماموریت اما به صورت محرمانه هزاران دالر دریافت خواهند کرد.

این شبکه اعالم کرد: مسئوالن محلی توافق خارج کردن داعشیها از رقه را ترتیب دادند و در آن زمان ائتالف و نیروهای ســوریه دموکراتیک نتوانســتند به بخشــی از این توافق اذعان کنند. بیبیســی با دهها تن از کســانی که در کاروان بودند و کسانی که برای این معامله مذاکــره کرده بودند، صحبت کرده اســت. ابوفوزی گفت: ما از زمان ورودمان به رقه در ترس و نگرانــی بودیم. قرار بود با نیروهای ســوریه دموکراتیک وارد شهر شویم اما تنها رفتیم.وی افزود: تروریستهای داعش کامیونهای ما را بمبگذاری و تهدید کردند که در صورت مختل شدن معامله آن را منفجر خواهند کرد. زنان و کودکان نیز کمربندهای منفجرهبستهبودند.

یکی از رانندهها به بیبیسی گفت: نیروهای سوریه دموکراتیک اعالم کردند که دهها نیرو خارج خواهند شد که همگی سوری هستند اما حقیقت این نبود. ما 0004تــن ازجمله چند زن و کــودک را تحویل گرفتیم. زمانی که وارد رقه شدیم فکر کردیم 002تن را منتقل خواهیم کرد اما 112 تــن فقط در داخل کامیونمنبودند.

راننده دیگر گفت: کاروان شامل 50 کامیون و 13 اتوبوس و بیش از 100 خودروی داعش بود. براساس اظهارات جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا که گفته بود جنگ علیه داعش «جنگ نسلکشی» است، قرار بود تروریستهای خارجی کشته شوند تا به کشورشان بازنگردند.

براساس تحقیقاتی که بیبیسی انجام داده ائتالف به بخشی از نقشش در این توافق اذعان کرده چراکه اجازه خروج 250 داعشی از رقه به همراه نت3500 از خانوادههایشان داده است. ریان دیلون، سخنگوی ائتالفآمریکاگفت:نمیخواهیمکسیرافریبدهیم اما این مسأله در مرکز اســتراتژی ماست. سوریها همان کسانی هستند که میجنگند و میمیرند آنها دربارهاقداماتمربوطبهعملیاتتصمیممیگیرند.

دیلون تأکید کرده که چهار تروریســت خارجی در بازداشــت نیروهای سوریه دموکراتیک هستند. همچنیــن «ابومصعــب حذیفــه»، از مهمترین

شخصیتهای داعش که رئیس اطالعات بوده و جزو کاروانی بود که از رقه خارج شدند و اکنون در زندانی در مرزهای ســوریه و ترکیه اســت، گفت: حمالت هوایی اهرم فشــار در مذاکرات بود. حدود 500 الی 00۶ تن به همراه خانوادههایشان کشته شدند. بعد از حدود 10 ساعت از بمباران مذاکرات دوباره شروع شد. کسانی که ابتدا آتش بس را قبول نکرده بودند نظرشان را عوض کردند و ما رقه را ترک کردیم.

این درحالی است که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) مدعی شد که هیچ مذاکرهای با داعش برای خروج از رقه انجام نداده است. پنتاگون اعالم کرد: شرکای محلی کسانی بودند که برای حفظ جان غیرنظامیان و اجازه دادن بــه نیروهای ســوریه دموکراتیک و ائتالف برای متمرکز شــدن بر شکســت داعش در رقه و کاهش تلفات در میان غیرنظامیان این کار را کردند. نیروهای سوریه دموکراتیک به شکل دقیق هویت کسانی را که از رقه خارج شدند بررسی کردند. پنتاگون اعالم کرد: داعش تهدید تروریســتی باقی خواهد ماند حتی بعد از آزادی خاک عراق و سوریه. ما به حمایت از شرکایمان در دو کشور برای مقابله با این تهدید ادامه میدهیم. حمایت ما شامل ادامه آموزش نیروها و تبــادل اطالعــات و مهارتهای لجستیکیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.