نامه محرمانه منتسب به الجبیر به بن سلمان علیه ایران

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

روزنامهلبنانی«االخبار»نامهایمحرمانهازسویعادلالجبیربهمحمدبنسلمانرامنتشرکرده است که در این نامه تالش عربستان برای عادیسازی روابط با اسراییل به منظور مقابله با ایران مورد اشاره قرار گرفته است. در این نامه آمده است که «عربستان در توافق استراتژیک مشترک با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا متعهد شــد که هر نوع تالش آمریکایی ـ سعودی کلید موفقیت است و مساله فلسطین به هیچ وجه قابل حل شدن نیست مگر اینکه عربســتان از آن حمایت کند زیرا عربستانقبلهمسلماناناست.ایجادروابطنزدیکمیانعربستانواسراییلمتضمنخطرپذیریاز سوی عربستان علیه ملتهای اسالمی است و عربستان وارد این رابطه نمیشود مگر اینکه احساس کنددشمنیآمریکاباایرانصادقانهاست؛ایرانیکهباحمایتازتروریستهاودخالتدراموردیگران بیثباتی ایجاد میکند و تمام کشــورهای اسالمی در کنفرانس ســازمان همکاری اسالمی که در استانبول برگزار شد این دخالتهای ایران را محکوم کردند.» در ادامه این نامه ضمن تاکید بر قدرت هستهای اسراییل و توان نظامی آن آمده است: «در ابتدا عادی سازی روابط عربستان با اسراییل مورد قبول جهان عرب نخواهد بود اما با توجه به توان و قدرت اسراییل و وجود توان اقتصادی در کشورهای عربی خاورمیانه شکوفا خواهد شــد و صلح و ثبات به وجود خواهد آمد. درگیری میان فلسطین و اسراییلطوالنیتریندرگیریدرخاورمیانهاستوباعثشدهاستکهاطرافتاثیرگذاردرمنطقهبه خطراصلیمنطقهیعنیایرانتمرکزنکنند.»درایننامهآمدهاستکهحلایندرگیریباعثمیشود همکاریهای امنیتی، تجاری و مقابله با ایران بیشتر شود و عربستان و اسراییل باید بر سر مسائلی از جمله «افزایش تحریمهای آمریکایی و بینالمللی در رابطه با موشکهای بالستیک علیه ایران»، «افزایشتحریمهایمربوطبهحمایتایرانازتروریسمجهانی»،«بازنگریدرتوافقهستهایایران»، و «جلوگیری از رسیدن ایران به درآمدهای بلوکه شده و ایجاد فشار بر نظام ایران»، به توافق برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.