مجلس به دنبال معرفی سازندگان متخلف مسکن مهر کرمانشاه به قوهقضائیه است محاکمه متخلفان مسکن مهر

در ساخت مسکن مهر از نظام مهندسی درخواست مجری و ناظر نشد تنها مسکن مهر 3 استان مجوزهای نظارتی سازمان نظام مهندسی را دارا هستند

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

المیرا اکرمی- شهروند| 28درصد از ساختمانها درمناطقشهریاستانكرمانشاهبدوناسكلتهستند. گزارشی كه مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی در اختیار«شهروند»قرارداده،نشانمیدهددرایناستان كه حاال گرفتار تبعات ناشی از زلزله یكشنبهشب است، 112هزار واحد از ساختمانهای شهری اسكلت ندارند، امادرایناستان،وضعخانههایروستاییهمبدتراست و 39درصد از ساختمانهاي روستاها یعنی 011هزار واحدازمصالحبنایيساختهشدهاست.

اما درحالی تعداد زیادی از واحدهای مسكن مهر در شهرهایی مثل ســرپل ذهاب در زلزله چند روز پیش تخریبشدهاندكهگزارشمركزتحقیقاتراه،مسكنو شهرسازی هم حاكی از خرابیهای وسیع در پروژههای مسكنمهرمناطقزلزلهزدهاست.تااینجایكار2نفراز ساكنان مسكن مهر در مناطق زلزلهزده فوت كردهاند و احتمال افزایش فوتیها وجود دارد و خیلی از ساكنان این خانههای فاقد ایمنی هم، حاال بیخانمان شدهاند. در همین حال ســخنگوی كمیسیون عمران مجلس از معرفی سازندگان متخلف مســكن مهر كرمانشاه به قوهقضائیه خبر داده اســت، ولی آنطور كه رئیس سازمان نظام مهندسی تهران میگوید، این سازمان در جریان چگونگی ساخت واحدهای مسكن مهر نبوده و نیســت و برای ساخت مســكن مهر از سازمان نظام مهندسی درخواســت مجری و مهندس ناظر نشد.اما صابر پیربرناش، كارشناس ارشــد سازه در گفتوگو با «شهروند»تاكیدمیكندكهبایدتخلفاتیكهدرساخت مســكن مهر صورت گرفته، مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد. به گفته پیربرناش عمق فاجعه در كیفیت ساختوساز برخی پروژههای مســكن مهر به حدی باالســت كه مثال در شهرستان پیشــوا 2هزار و 700 واحد مسكن مهر 08ســانت نشست عمودی داشته و بعضیبلوکهاحركتطولییکمتریوبعضیدیگراز بلوکها حركت عرضی یکمتری داشته و هر آن امكان تخریبوریزشآنوجوددارد.

اما به گفته سخنگوی كمیســیون عمران مجلس درحالی قرار اســت اعضای این كمیسیون سفری را به استانكرمانشاهداشتهباشندكهازطرفعلیالریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی ماموریت دارند كه ابعاد عمرانیحادثهازجملهجادهها،فروریزیساختمانهای مهموحساسمثلبیمارستان،پادگانوغیرهرابررسی كنند.آنطور كــه بدری میگوید، در این ســفر وضع ســاختمانهای مسكن مهر، روســتایی و شهری هم بررسی میشود و چنانچه قصوری از سوی سازندگان صورتگرفتهباشد،بررسیواگرنیازباشد،بهقوهقضائیه معرفیمیشود.

023هزارخانه درکرمانشاهبدوناسکلتهستند زلزله شامگاه یكشنبه در مرز ایران و عراق كه منجر به خسارات گستردهای در استان كرمانشاه شد، طبق گزارش مركز لرزهنگاری كشــور در طول جغرافیایي 45.9 درجه شــرقي و عرض جغرافیایي 34.84 درجه شــمالي و عمق 11كیلومتری اتفاق افتاده است. این زلزلهدر52كیلومتریتازهآبادكرمانشاهو73كیلومتری باینگاه كرمانشــاه رخ داد. گزارشی كه مركز تحقیقات راه، مســكن و شهرسازی در اختیار «شــهروند» قرار داده، نشــان میدهد كه در استان كرمانشاه 023هزار واحد مسكوني بدون اسكلت و در حدود 07هزار واحد مسكوني اســكلتدار وجود دارد. در استان كرمانشاه 28درصدازساختمانهاازمصالحبنایيساختهشدهاند یا به عبارتي بدون اسكلت هســتند. البته باید درنظر داشت كه ساختمانهاي ساختهشده از مصالح بنایي هم چنانچه مطابق مقررات ملي ساختمان و استاندارد 2800 طراحي و اجرا شوند، ميتوانند از مقاومت لرزهاي كافي برخوردار باشــند. در چنین ساختمانهایي در صورتي كه كالفهاي افقي و عمــودي به تعداد كافي وجودداشتهباشد،یكپارچگيسازهايتامینميشود.

امــا در اســتان كرمانشــاه حــدود 08درصــد از ساختمانهاي شهري كه چیزی حدود 112هزار واحد میشود و 39درصد از ساختمانهاي مناطق روستایي یعنی 011هزار واحد از مصالح بنایي ســاخته شــده است، اما نكته قابل توجه این است كه ساختمانهاي ساختهشــده از مصالح بنایي در روستاها عمدتا از نوع بدون كالف بوده و از پایداري لرزههاي كمي برخوردار هستند، همچنین وزن باالي مصالح مصرفي موجب افزایش نیروي جذبشــده از زلزله و در نتیجه افزایش تلفــات ميشــود.البته هرچند كه ســاختمانهاي اسكلتدار را نميتوان بهطور كامل ایمن درنظر گرفت، همانطور كه در همین زلزله هم شــاهد خســارات گسترده به ساختمانهاي اسكلتدار بودیم اما در یک آمار تقریبي، جمعیت ساكن در ساختمانهاي بدون اســكلت ميتواند نمادي از جمعیت درمعرض خطر باشد. این درحالی است كه در استان كرمانشاه بیشتر از یکمیلیون و 001هزار نفر در واحدهاي مســكوني بدون اسكلت ســكونت دارند. درصورتي كه شاخص كیفیت ســاختمانها را به نســبت ســاختمانهاي اســكلتدار به ســاختمانهاي بدون اسكلت درنظر بگیریم، این شــاخص در كل اســتان كرمانشاه 0.21 است كه در مقایسه با استانهاي همجوار مقدار كمي به شمار ميرود. به تعبیر دیگر، در مقایسه با استانهاي همجوار به جز ایالم نسبت ساختمانهاي اسكلتدار به ساختمانهاي بدون اســكلت در استان كرمانشاه

كمتراست.

درمسکنمهر ازنظاممهندسیدرخواستمجریوناظرنشد اما حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران روایــت جالبی از نظارت بر ســاخت واحدهای مســكن مهر دارد. به گفته او، این ســازمان در جریان چگونگی ساخت واحدهای مسكن مهر نبوده و نیست و برای ساخت مســكن مهر از سازمان نظام مهندسی درخواست مجری و مهندس ناظر نشــد.آنگونه كه قربانخانی میگوید، از زمان ساخت واحدهای مسكن مهر هیچ ارجاع كاری از سوی سازندگان برای نظارت و معرفیمهندسناظرازسویسازماننظاممهندسیبه آنهاوپروژههایمسكنمهرصورتنگرفتهاست.

بهگفتهرئیسسازماننظاممهندسیتهران،سازمان نظاممهندسیهیچنظارتیدرساختواحدهایمسكن مهر نداشــته و هیچ مهندس ناظری هم از سوی این سازمانبرایواحدهایمسكنمهرمعرفینشدهاست.

3استانمجوز نظاممهندسیساختمانمسکنمهردارند

اما كیفیت پاییــن واحدهای مســكن مهر صدای اعتراض نمایندگان مجلس را هم درآورده است. فرجاهلل رجبی، عضو كمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضع نظارتی بر ساختمانهای مســكن مهر عنوان كرد كه تنها مسكن مهر سه استان مجوزهای نظارتی سازمان نظام مهندسی را دارا هستند.به گفته رجبی، در زمان ساختوســاز پروژههای مســكن مهر به دلیل آنكه تالش شد این ســاختمانها ارزانتر تمام شوند، بدون نظارتسازماننظاممهندسیساختهشد.آنطوركهاین نماینده مجلس میگوید، در زمان ساختوساز مسكن مهر وزارت راه مسئولیت را برعهده گرفته و مستقیما و بدون گذراندن مراحل قانونی مجوز پروانه ساختوساز این پروژهها را صادر كرده است. رجبی معتقد است كه اگر سیستم واحدی برای ساختوسازها در نظر گرفته شود و نظارت بر ســاختمانهای كوچک، بزرگ، پر و كمجمعیت صورت بگیرد و سیســتم ثبت شناسنامه فنی مهندسی راهاندازی شود، در زمان حوادث مسئول نهادهامشخصخواهدشد. ساختمانهایدیوارریخته

قابلسکونتنیستند

درهمین حال صابر پیربرناش، كارشــناس ارشــد سازه در گفتوگو با «شــهروند» توضیح میدهد كه نمیتوان یک قاعده كلی را در مورد واحدهای مسكن مهر قایل شــد و اینكــه بگوییم در تمــام مناطق بد ساخته شده، قیاس اشتباهی است. به گفته پیربرناش، البته اگر بررسی شــود، قطعا نمرهای كه به واحدهای مسكن مهر داده میشود، در مقایسه با ساختمانهای غیرمسكن مهر پایینتر اســت كه نمونه بارز آن را در زلزله اخیر كرمانشاه دیدیم.او با اشاره به اینكه برخی تصمیمگیرانومسئوالندولتنهمودهممیگویندكه فقط دیوارهای مسكن مهر ریخته است، تأكید میكند كهساختمانهایفروریختهازلحاظمهندسیازسیكل بهرهبرداری خارج شــدهاند و قابل ســكونت نیستند. این كارشناس ارشد ســازه با تأكید بر اینكه بررسی و رسیدگی به تخلفات مسكن مهر خواسته عموم مردم است،میگوید:بایدازرئیسجمهوریقبلیسوالشود كه به چه دلیل دســتور داده بود كه نظارت بر ساخت مسكن مهر به نظام مهندسی ســپرده نشود، قیمت نظارتبرساختوسازبایدپایینبیایدومسكنمهرنیاز به مجریانذیصالحندارد؟

درصدساختمانهایاسکلتداروبدوناسکلتدراستانهاینزدیکبهمرکززلزله

تعدادساختمانهایاسکلتداروبدوناسکلتدراستانهاینزدیکبهمرکززلزله

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.