بیگاری از کودکان روهینگیا

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

مهر| آیاوام متوجه شــده است كه كودكان پناهجو روهینگیا در كمپهای بنگالدش، روزانه ساعات بسیار زیادی برای دستمزدی ناچیز كار میكنند و برخی از آنها، تحــت كتک خوردن و تعرضاتجنسیقرارمیگیرند.گزارشاتمستقل رویترز، برخــی از این یافتههــا را تأیید میكند. رویترز با 7 خانواده كه كــودكان خود را برای كار ارسال كرده بودند، مصاحبه كرد كه هر 7 خانواده گزارش دادند شرایط كاری برای آنها وحشتناک، دســتمزدها كم و مورد آزار قرار گرفتهاند.محمد زوبیحر كه یک پیراهن فوتبال كثیف به تن دارد و قامت كوتاه او نشــان میدهد، حدود 21سال دارد و میگوید: او در یک شــركت جادهســازی با پیشــنهاد 250 تاكا در روز شــروع به كار كرد؛ اما بعد از 38 روز كار تنها 50 تــاكا (۶ دالر) به او دستمزددادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.