کیک نفت به اصناف نرسید

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

تسنیم| علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از تصمیمات یک شــبه دولت گفت: سازمان امــور مالیاتی به 2500 حســاب اصناف به صورت نمونه سركشی كرده اســت كه ما به شدت مخالف آن هستیم. او اظهار كرد: اصناف از كیک نفت برای توســعه خود اســتفادهای نكرده و بهرهای ندارند. بنابراین به صورت خودكفا توانســتهاند بدون منت و بار مالی برای كشورمان اشتغالزایی داشته باشند. به گفته فاضلی، فعاالن این بخش در طی ســنوات گذشته از هیچ بسته حمایتی استفاده نكرده و تنها سال گذشته بسته 01هزار میلیارد تومانی در قالب یک بسته دیده شــد اما تابهحال آن نیز ابالغ نشده اســت. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: به اصناف كشور ایراد گرفته میشود كه چرا در تصمیمگیریها مشاركت فعال ندارید درحالیكه در گذشته حتی یک آییننامه هم نداشــتهایم ولی این كار كمكم درحالانجامشدناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.