کاهش حقوق بازنشستگی روسای جمهوری آمریکا

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

فارس| مجلس نماینــدگان آمریكا طرحی را با موضــوع كاهــش حقوق بازنشســتگی و مزایای روسایجمهور سابق این كشور تصویب كرد.«جودیهایس»عضوجمهوریخواهمجلس نمایندگان آمریكا از ایالت جورجیا طرح مذكور را به این مجلس پیشنهاد كرد و این طرح با موافقت قانونگذارانمواجهشد.اعضایمجلسنمایندگان آمریكا با این استدالل كه روسایجمهور سابق با توجه به درآمدهای هنگفت ناشی از فروش كتاب و انجام ســخنرانیها، دیگر نیازی به پول مالیات دهندگان آمریكایی ندارند، با كاهش میزان این حقوقبازنشستگیومزایاموافقتكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.