بلیت پرواز تهران ـ مشهد ۰۶۵هزار تومان

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

مهر| در آســتانه ایام پایانی مــاه صفر، برخی ایرالینها و آژانسهای خدمات مسافرت هوایی نرخبلیتپروازتهرانـمشهدوبالعكسراافزایش چشمگیری داده اند. گزارشها حاكی از آن است كه بلیت هواپیما در مســیر تهران ـ مشهد برای روز جمعه ۶2 آبانماه از سوی برخی شركتهای هواپیمایی بــه نرخهای باالیــی درحال فروش است. به عنوان نمونه یک شــركت هواپیمایی بلیت چارتری پــرواز 7:15 دقیقه صبح جمعه (۶2 آبان) را 903هزار و 800 تومان عرضه كرده است.ازسویدیگرتنهاایرالیندولتیبلیتپرواز سیستمی ساعت 17:05 روز جمعه ۶2 آبان را به نرخ 955هــزار و 200 تومان قیمتگذاری كرده اســت. همچنین قیمت بلیت سیستمی پرواز ســاعت 19:50 همین روز از سوی یک شركت هواپیمایی دیگر به قیمت 443هزار و 500 تومان اعالمشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.