سرمایهگذاری بیل گیتس در شهر هوشمند

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

بیل گیتس مؤســس مایكروســافت 08میلیون دالر سرمایه برای ایجاد شهری هوشمند در ایالت آریزونای آمریــكا اختصاص میدهد.این شهر از زیرساختهایی نوین برای برقراری ارتباطات پرسرعت،پایگاههایدادهنوین،خودروهایخودران و غیره برخوردار خواهد بود. شهر یادشده در محلی به مساحت 100 كیلومتر مربع احداث میشود كه در غرب فونیكس واقع است. این شهر هوشمند كه احتماال بلمونت نام میگیرد محلی مناســب برای فعالیت و سرمایهگذاری شــركتهای جدید است كه دوســت دارند از مزایای دنیای فناوری بهره مند شوند.قرار اســت حدود 2 كیلومتر مربع از این شهر به ایجاد مدارس عمومــی و 15 كیلومترمربع از آن به ایجاد ســاختمانهای اداری و تجاری اختصاص یابد. همچنین قرار است 08هزار نفر در شهر مذكور اسكاندادهشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.