راهاندازی 4 آزمایشگاه آب در مناطق زلزلهزده

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

فارس| حمیدرضا جانباز مدیرعامل شركت آب و فاضالب كشــور با تأكید بــر اینكه با رفع كدورت آب نســبت به توزیع آب در شبكه اقدام میكنیم، گفت: انشــعابات آب بــه دلیل زلزله تخریب شــده اســت، بنابراین به دلیل احتمال آبگرفتگیمنازلفعالنمیتوانیمآبشربسرپل ذهاب را وصل كنیم. او با اشــاره به اینكه شبكه توزیعآبشهریدرشهرقصرشیرینتقریباپایدار است، گفت: پس لرزهها باعث افزایش كدورت آب در سر پل ذهاب شده است، اما باید تأكید كنم كه خطوط اصلی آب در این شهر مشكلی ندارند، اما بهدلیلشكستگیانشعاباتواحتمالآبگرفتگی در منازل فعال نمیتوانیم، آب شرب را در شبكه بهطوركاملبرقراركنیم.

او با بیان اینكه بههرحال زلزله مشكل جدی در تأسیسات آب 150 روستای كرمانشاه ایجاد كرده، ادامه داد: در مناطقی كه در سر پل ذهاب آسیب دیدهاند، درحال احداث سكوهای برداشت آب هستیم تا هموطنان مشــكلی در آب شرب نداشتهباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.