تحویل ۸ هواپیمایای تی آر جدید به ایران

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

كریستین شرر مدیر شــركت هواپیماسازی ای تی آر گفت، این شركت قصد دارد تا پایانسال جاری میالدی 8 فروند هواپیمای دیگر به ایران تحویل دهد.شــركت هواپیماســازیای تی آر اعالم كرد، سفارشــات جدید ثبت شده توسط این شركت ممكن اســت به میزان 05درصد از هواپیماهای تحویلی این شركت در سال 2017 فراتربرودونسبتثبتسفارشبهتحویلهواپیما توسط این شركت را از كمتر از نیم در سال 201۶ به 1.5 در سالجاری افزایش دهد. مدیر شركت ای تی آر گفت، این شركت كه به صورت مشترک متعلق به شركتهای ایرباس و گروه لئوناردوی ایتالیاست انتظار دارد بتواند در سال 2017 و پس از آن تعداد تحویل هواپیما به مشتریان را در طی 80 فروند ثابت نگه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.