کاال در ۳۱ ایستگاه گران میشود!

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

حسن یونس ســینكی معاون وزیر صنعت گفت: كاالها تا به دســت مصرفكننده برســد در 13 ایســتگاه توقف میكند و در هر ایســتگاه مقداری به نرخ آن افزوده میشــود. او افزود: در گســتره رفتارهای حرفهای، مشكل از مسائلاجرایینیستبلكهمسائلتفكرونوعنگاهو اندیشهكهبرایحلمشكلدرنظرگرفتهمیشود بایدموردتوجهقرارگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.