وارداتی، چینیاند

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

بیش از89درصد از المپهای واردشده به ایران چینی هستند.بر اساس تازهترینآمارگمرکجمهوریاسالمیایرانازتجارتخارجیهفتماههسالجاری،دراین مدت بیش از 3000 تن انواع المپ به ایران وارد شده كه ارزش آن به بیش از 82میلیون دالر میرســد.المپهای وارداتی به ایران از شش كشور آلمان، امارات متحده عربی، چین، ژاپن، جمهوری كره و تركیه هستند .بر اســاس آمار همچنین از واردات المپ در این مدت2892تنالمپ بهارزش72میلیونو۶48هزاردالربودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.