تعاونیهای تولید فرش دستباف غیرفعالند

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

عبداهلل بهرامی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدكنندگان فرش دستباف شهری و روستایی ایران گفت: اكنون سههزار و 570 تعاونی فرش دستباف در كشــور وجود دارد كه از این تعدادهزار و 02۶ تعاونی یعنی حدود 54درصد آنها فعال و 55درصد غیرفعالند. او با بیان اینكه در سال ۶9 نیز 0۶1 نفر از اركان اتحادیههای فرش دستباف آموزش دیده اند، اعالم كرد: براساس تفاهمنامهای كه با سازمان آموزش فنی و حرفهایداشتیم،برایسههزارو05۶قالیبافاستانداردتعیینكردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.