شرکتفوالدمبارکهاصفهاننمادواقعیایجاد ارزشافزودهوتکمیلزنجیرهتولیداست

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

دكتر محمد شــریعتمداری، وزیر صنعــت، معدن و تجارت، در جریان برگزاری مراسم افتتاحیۀ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابســته ضمن بازدیــد اختصاصی از غرفه فوالد مباركه، در جمع میهمانان خارجی و داخلی، مدیران و صاحبان صنایع كشــور، از شركت فوالدمباركه اصفهان به عنوان نماد عینی و واقعی ایجاد ارزش افزوده و كامل بودن زنجیره تولید یاد كرد و گفت: این شركت از همان ابتدای بهره برداری با در نظر گرفتن اصل توســعه و ایجاد ارزش بیشتر، شــعار زیبای «از سنگ تا رنگ» را ســرلوحه كار خود قرار داده است كه این بسیار ارزشمند اســت و باید الگوی سایر صنایع كشــور نیز قرار گیرد. به گزارش خبرنگار مــا از اصفهان، وزیــر صنعت، معدن و تجارت با تأكید بر اهمیت تكمیــل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشــتر در صنایع گفت: در حوزه سیاست گذاری داخلی بنا را بر آن گذاشــته ایم كه فعالیتها در حوزه معدن و صنایع معدنی را بر اســاس اولویت آنها، با زنجیره ارزش باالتر مواجه كنیم؛ ضمن اینكه در این راستا با احیای ستاد زنجیرۀ فوالد فعالیتها را از سر گرفته ایم. وی در همین خصوص خاطرنشــان كرد: در بخش ایجاد ارزش افزوده باالتر باید شركتهای بیشتری مانند فوالد مباركه داشته باشیم. وزیر صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره به هدفگذاری تولید 55 میلیون تن فوالد در كشــور گفت: اگر بخواهیم این امر محقق شــود باید به ســمت دانش بنیان كردن بیشتر امور و ایجاد بازارهای باثبات صادراتی پیش برویم. شــریعتمداری اظهار امیدواری كرد: امسال باید بتوانیم میزان صادرات فوالد كشــور را به 9 میلیون تن برسانیم و قدمهای اســتوارتری برای تولید 55 میلیون تن فوالد برداریم. وزیر صنعت، معدن و تجــارت اظهار امیدواری كرد با تمهیداتی كه مســئوالن در نظــر خواهند گرفت، بخش ساخت و ســاز نیز به رونق الزم برسد تا سایر حوزه های مرتبط در این بخش نیز به شــكل فعالتری بتوانند به فعالیتهای خود ادامه دهند. شــریعتمداری در بخش دیگری از ســخنان خود از تخصیص 10 هــزار میلیارد تومان بودجه از ســوی دولــت برای نوســازی صنعتی كشــور خبر داد و گفت: تمامی صنایــع كوچک و بزرگ نیز میتوانند از این امكان بهره مند شــوند. وی برگزاری نشست های تخصصی در سیزدهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی و ماشــین آالت را بسیار ارزشمند خواند و از مسئوالن خواســت تمامی مباحث مطرح شده در این نشست ها به دقت بررسی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.