زلزلهزدگان بیکاری

رئیساتاقبازرگانیکرمانشاهدرگفتوگوبا«شهروند»:مرزیبودنبرایکرمانشاهارمغانیجزفقروبدبختینداشت «پرویز خان» بزرگترین مرز کرمانشاه از 2 ماه گذشته بسته است زلزله به شهرک صنعتی سرپل ذهاب 80 میلیارد تومان خسارت زد کدیور،عضواتاقبازرگانیکرمانشاهدرگفتوگوبا«شهروند»:نرخوا

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

سهیال روزبان - شهروند| بیکاری باال و زلزله آینده شهر مرزی ایران را در هالهای از ابهام قرار داده است. کرمانشاه که رکورددار نرخ بیکاری در ایران است، حاال با خروش ناگهانی زمین نهتنها زندگی روزمره مردم را با تغییرات جدی مواجه کرده است که با از بیــن رفتن واحدهای تولیدی و مشــاغل موجود آینده این استان مرزی را مبهم کرده است. حاال 05درصد شــهرک صنعتی ســرپل ذهاب از بین رفته است. این خبر را در شرایطی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه اعالم کرده است که کرمانشاه سالهاست با بیکاری باال دستوپنجه نرم میکند و بنا به اعالم اتاق بازرگانی این اســتان بعد از برجام هم هیچ ســرمایهگذار خارجی به این شهرمرزینیامدهاست.

استانی که با وجود مزیتهای متعددش نتوانسته برای جوانان خود شرایط شغلی مناسبی را فراهم کند، حاال همان تعداد اندک واحدهای صنعتیاش هم تعطیل شدهاســت. به گفته محمدی، معاون شهرک صنعتی کرمانشاه میزان خسارت وارد شده به شــهرک صنعتی پل ذهاب که حدود 19 واحد صنعتی در آن فعال بودهانــد را 70 تا 80 میلیارد تومان بوده و در دیگر شهرکهای صنعتی استان، خسارت وارد شده به شهرکها در حد فروریختن دیوارها بوده است.

کرمانشــاه که در تابستان امســال توانسته بود نرخ بیکاری خود را از باالی 02درصد به 81درصد کاهش دهد، به اذعان فعاالن اقتصادی این استان بار دیگر شــرایط برایش بحرانی شده است؛ حتی چندین برابر بدتر از ســالهای جنگ. رئیس اتاق بازرگانــی کرمانشــاه در اینباره به «شــهروند» میگوید: در 8 سال جنگ تحمیلی فشار سنگینی به این اســتان تحمیل شد، در آن ســالها شاید کمبود نقدینگی به اندازه امروز نبود. در سالهایی که سازندگی در کشــور صورت میگرفت، تغییر چندانی در کرمانشاه حاصل نشد؛ چه برسد امروز که دولتمردان مدام از کمبود منابع درآمدی سخن میگویند. به گفتــه او «برای کاهش هر یکدرصد بیکاری باید 6 هزار شغل در کرمانشاه ایجاد کرد.» این آمار را در شرایطی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمانشاه اعالم کرده که به گفته خودش ایجاد هر شــغل حدود 150 تــا 200 میلیون آب میخورد که اختصاص چنین منابعی به کرمانشاه درشرایطفعلیبعیداست. نرخواقعیبیکاریدرکرمانشاه

باالی03درصد مرکز آمار ایران در حالی در گزارشهای خود نرخ بیکاری کرمانشــاه را در تابستان امسال 81درصد اعالم کرده که متوســط نرخ بیکاری کشــور تنها 6.11درصد اســت. در حالــی اســتان زلزلهزده صدرنشین بیکاری در کشور است که کارشناسان اقتصــادی وضع اشــتغال در این اســتان را حتی وخیمتر از گزارشهای مرکز آمار میدانند. کدیور، عضو اتاق بازرگانی و صنایع معادن کرمانشــاه در حالی که نرخ واقعی بیکاری در این استان را باالی 03درصــد ارزیابی میکرد، به «شــهروند» گفت: اوضاع اشتغال در اســتانهای مرزی وخیم است؛ حتی وخیمتر از آماری که مرکز آمار اعالم میکند. چونمرکزآماردرتوصیفبیکاری،بیکاریمطلقرا در نظر میگیرد؛ یعنی افرادی که حتی یک ساعت در هفته هم کار نمیکننــد اما افرادی که در هفته چند ساعت کار میکنند و بیکاری ناقص یا پنهان دارند را هم جزو آمار شــاغالن به حساب میآورند. اگر این افراد را از لیســت افراد شاغل خارج کنیم، آمار ناگهان تغییر میکنــد و نرخ بیکاری به باالی 03درصــد میرســد.این در حالی اســت که این اســتان از زمینهای حاصلخیز خوب و آبوهوای چهارفصل برخوردار و مســیر صادرات از ایران به عراق و دارای بیشــترین مرز مشترک با این کشور است. این اســتان همچنین تبدیل به مسیر اصلی ترانزیت سوخت بین ایران و عراق شده و مسیر زوار عتبات عالیات است و آثار و جاذبههای گردشگری فراوانــی دارد، با این همه مزیت، کرمانشــاه جزو بیکارتریناستانهایکشوراست.

کجسلیقگیهاییدرسیاستها

وبرنامهریزیها

کجسلیقگیهایی در سیاستها و برنامهریزیها اما مهمترین دلیلی است که فعاالن بخش خصوصی این اســتان مرزی معتقدند کرمانشــاه را در صدر بیکارترین استانهای کشور قرار داده است. کاشفی، رئیساتاقبازرگانیکرمانشاهبااشارهبهظرفیتهای این استان به دلیل همجواری با کشور عراق گفت: مرزیبودن برای مــردم ارمغانی جز فقر و بدبختی نداشته است. کرمانشاه که 8 سال جنگ تحمیلی فشار باالیی را به آن تحمیل کرده و به عقبافتادگی آن منجر شده بود، در سالهای بعد از جنگ، درست همان زمان که ســازندگی در کشور سرعت باالیی پیدا کرده بود، به دلیل نبود برنامهریزی مناسب این فرصتدرکرمانشاهایجادنشد.

2 ماه است بزرگترین مرز کشور بسته است

به گفته بســیاری از کارشناســان اقتصادی در نواحی مرزی اشــتغال رســمی در حوزه تجارت بسیار محدود اســت و به جای مشــاغل رسمی قاچــاق رواج دارد؛ یعنــی مــردم در این نواحی ناگزیر از فعالیتهای قاچاق هســتند. افراد برای گذران زندگی و معیشت خود و خانوادهشان نیاز به درآمد دارند و این درآمــد را باالخره از مجرا و محلی کسب میکنند؛ البته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمانشاه معتقد است که حجم قاچاق صورتگرفته از این اســتان در مقایسه با اســتانهایی همچون کردســتان، تهلنجیهای خوزستان و استانهای شمالی بسیار ناچیز است؛ چرا که اگر کولهبری در این اســتان رونق داشت، شاید امروز شرایط بهتری داشتیم.

او در ادامه با طرح این ســوال که چرا پرویز خان به عنوان بزرگترین مرز اســتان کرمانشاه و کشور 2 ماه است که تعطیل اســت، سیاستهای دولت در این اســتان را مورد انتقاد قــرار داد و افزود: در حال حاضر محدودیتهای شــدیدی در مرزهای کرمانشاه اعمال میشــود؛ چرا دیگر مثل گذشته زائرها از مرز خســروی عبــور نمیکنند. همه این سیاستگذاریها رونق اقتصادی این استان مرزی راتحتالشعاعقرارمیدهند.

درحسرتسرمایهگذار

دولت در دوره گذشــته وعــده داده بود که وضع توســعه امکانات و صنایع را در کل کشــور متوازن کند و سهم اســتانهای مرزی را از اقتصاد و اشتغال افزایــش دهد. اینها وعدههایی بود کــه بارها عنوان شــد و قرار بود اوضاع مناطق محــروم بهخصوص در حوزه اشــتغال بهبود یابد؛ اما کدیور معتقد است که تمامی این حرفهــا در وعده باقی مانده و رنگ و بوی عملیاتیشــدن به خود نگرفته است. او با اشاره به سهم ناچیز کرمانشاه از سرمایهگذاریهای داخلی ادامه داد: در حالیکه تصور میشــد کــه با برجام دولت شرایطی را برای حضور و سرمایهگذاریهای خارجی در چنین اســتانهایی فراهم کند، اما هیچ ســرمایهگذاری بعد از توافق هستهای در این استان مرزی رخ نداده اســت. دیگر راهــکار ایجاد رونق در کرمانشاه راهکار تغییر و البته تسهیل سیاستهای تجاری در این استان است. هم در تجارت تسهیالتی فراهم و هم در سرمایهگذاری تغییراتی ایجاد کنیم. عضو اتاق بازرگانی کرمانشــاه و ایــران در اینباره میگوید: در 8 سال گذشــته از ظرفیتهای بخش خصوص استفاده نشده و فرصتی هم برای حضور این بخش در اقتصاد فراهم نبوده است؛ اما اکنون هم رشد جمعیت و رســیدن بیکاری در مرز بحران ضرورت تغییر سیاســتها را ایجاب میکنــد و هم به نظر میرسد فضا برای فعالیت بخش خصوصی فراهمتر است؛مناطقمرزیبرایتوسعهنیازمندسرمایهاند.

معدنفراموششده

حاال روند نامساعد ســرمایهگذاری در این استان مزیتهــای معدنی این اســتان را نیــز بیحاصل کرده اســت. در حالی که به گفته کاشفی، کرمانشاه غنیترین معــادن قیر کشــور را دارد، به دلیل نبود صنایع تکمیلــی، قیــر استخراجشــده از معادن شــهرهایی همچون گیالنغرب، قصرشیرین، ثالث باباجانیبهصورتخامفروختهمیشود.

او با بیان اینکــه بیش از 57درصــد معادن قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه قرار دارد، ادامه داد: هم اکنون استخراج این ماده معدنی به دالیلی چون رکود، بهروزبودن ماشینآالت و کاهش قیمت نفت در سال گذشته با بیرونقی همراه بوده است.

به گفته او، یکی از مشــکالت اساســی ناشــی از تحریمهای بینالمللی در بخش معــدن مربوط به تأمین ماشینآالت و تجهیزات مورد نیاز و همچنین نوسازی آنها بوده اســت، چراکه هزینههای مرتبط با این بخش و اســتفاده از فناوریهای نوین قیمت تمامشــده محصول نهایی را افزایش میداد. گمان میشد که با رفع تحریمها این مشکلها حلوفصل شود اما با وجود توافق هستهای هم گشایشی در این بخشحاصلنشد.

حرکتبهسمتمشاغلرسمی

او البته معتقد اســت که در نواحی مرزی باید به سمت ایجاد مشــاغل رســمی حرکت کرد؛ وگرنه تقویت مشاغل غیررســمی بعضا درآمدزا، مشاغل رســمی را هم از بین میبرد. برای نمونه استانهای مرزی و بهخصوص اســتانهای غربی ظرفیتها و پتانسیلهای باالیی برای فعالیت در حوزه دامپروری و کشاورزی دارند؛ دو شغلی که در مقایسه با مشاغل کاذب درآمد کم و زحمت زیاد دارند. روند اشتغال در این نواحی و انگیزه افراد برای فعالیت در این حوزهها روندی کاهشی بوده است. یکی از دالیل عمده در این حوزه هم نبود حمایتهای دولتی است. در مناطق مرزی دولت باید به شــکل ویژه از ایــن فعالیتها حمایتکند.

کاشــفی دیگر فعال بخش خصوصی در اینباره میگویــد: کرمانشــاه به دلیل شــرایط مســاعد آبوهوایی و خاک حاصلخیزش ایــن امکان را دارد که 01درصد محصوالت کشــاورزی کشور را تأمین کند اما این رقم به دلیل ســنتیبودن کشــاورزی و خردبودن اراضــی و تعداد باالی مالــکان تنها 3 تا 4درصد است. برقراریبیمهبیکاریبرایکارگران

حادثهدیدهزلزلهکرمانشاه

هر چنــد تخریــب واحدهــای کســبوکار و شــهرکهای صنعتــی آینــده شــغلی کارگران کرمانشــاهی را در هالهای از ابهام قرار داده است اما دولتمردان حمایت از کارگران بیکارشــده را وعده کردهاند. قرار اســت تا کارگران کرمانشاهی که بر اثر حادثه زلزله کار خود را از دست دادهاند، بیمه بیکاری دریافت کنند؛ این خبر را معــاون پارلمانی وزیر کار اعالم کرد و در عین حال گفت که بسیاری از نهادهای زیرمجموعه وزارت تعاون موظف شــدند تا امکانات الزم را برای آسیبدیدگان ارسال کنند.

بازماندگان کارگران فوتشده نیز مشمول دریافت مستمری خواهند شد که این موضوع در دستور کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه قرار گرفته اســت تا بالفاصله پــس از مراجعه، پرداخت مقرری با سرعت بیشتری مراحل اداری را طی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.