بورس در یک قدمی ارتفاع ۸۸هزار واحدی

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

شــهروند| شــاخص بــورس در جریان معامالت دیــروز بــازار ســرمایه 117 واحد رشــد کرد و به قله 88هزار واحد نزدیک شــد. در جریان دادوســتدهای دیروز بازار ســرمایه تعداد 487میلیون ســهم و حق تقدم به ارزش 971میلیارد تومــان در 64هــزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شــاخص بورس با رشد 711واحدی در ارتفاع 78هزار و 949واحد قرار گرفت.بیشترینتأثیرمثبتبررشددماسنجبازار سهام در روزجاری به نام نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفــت اصفهان و پارس خودرو شد و در مقابل نمادهای معامالتی پتروشیمی جم، ســرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشــیمی تأمینوبانکملتباافتخودمانعافزایشبیشتر شاخص شدند. شاخصهای اصلی بازار سرمایه هم روز متعادلی را پشت سر گذاشتند، بهطوری که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 73واحد، کل (هموزن) 81واحــد، قیمت (هموزن) 41واحد، آزاد شناور 031واحد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 93 و 196 واحد رشد کردند. در بازارهای فرابورس ایران هــم با معامله 062میلیون ورقه به ارزش 402میلیارد تومــان در 13هزار نوبت، آیفکس6.1 واحد رشد کرد و در ارتفاع989واحد قرارگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.