خداحافظی بازار با تنباکوی میوهای

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد - ایسنا|

به گفته علیاصغــر رمزی، رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور و براساس رأی هیــأت عمومی دیوان عدالــت اداری، تولید، عرضه و واردات تنباکوی معطر ممنوع شــد و در ارتباط با تعیین زمان اجرای ایــن قانون به زودی تصمیمگیریمیشود.اوتوضیحداد:حدوددوسال قبلبخشنامهایدراینرابطهتوسطوزارتصنعت، معدن و تجــارت و نیز وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی براســاس مصوبه ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیــات مدنظر قرار گرفت که با شــکایت بخش خصوصی اجــرای آن متوقف شــد و اخیرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد درخواست شــکات بر ممنوعیت معطرکردن انواع مواد دخانی تأکید کرده اســت. رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشــور با اشاره به اینکه در ســال 1393 ستاد کشــوری مبارزه با مصرف دخانیات مطابق مــاده 7 قانون مبارزه با مصرف دخانیات دستورالعملی را تصویب کرد تا منع تبلیغ و تشویق مصرف دخانیات مدنظر قرار گیرد، گفت: در این ماده آمده بود که در محصوالت خوراکی نباید عطر و ســیگار و محصوالت دخانی استفاده شود و بالعکس در محصوالت دخانی نباید عطروطعمخوراکیهامورداستفادهقرارگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.