دالر ۶۱۱۴ تومان شد

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد - مهر|

در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهــار آزادی طرح قدیم 7هــزار تومان، طرح جدید 4هزار تومان و نیمســکه 6هزار تومان گران شد؛ همچنین نرخ دالر به 4116 تومان رسید. در جریان معامالت سهشنبه بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه ســکه تمام بهارآزادی طرح قدیم 7هزار تومان، طرح جدید 4هزار تومان، نیمســکه 6هزار تومان و ربعسکه 5هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس هر قطعه ســکه تمام بهارآزادی طرح قدیم یکمیلیون و 313هزار و 407 تومان، طرح جدید یکمیلیون و 693هزار و 432 تومان، نیمســکه 796هزار و 216 تومان، ربعسکه 793هزار و 123 تومان و ســکه یکگرمی 752هــزار و 79 تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی 3721دالر و 75ســنت و هر گرم طالی 81عیار نیز 521هزار و 775 تومان اســت. هر دالر آمریکا 4116 تومان، یورو5784 تومان، پوند0055 تومان، درهم امارات 1128 تومان و لیر ترکیه0801 تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.