قطار با باشگاه ورزشی

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

یک شــرکت آلمانی قطاری طراحــی کرده که مجهز به یک باشگاه ورزشــی است. هدف شرکت تشویق افراد به اســتفاده از قطار به جای استفاده از خودروهای خودران است. به گزارش مهر، به نقل از «سوددویچزایتونگ»،مهندسانآلمانیازطرحیک قطار فناورانه رونمایی کردهاند که صندلیهای آن سروصدا را ساکت میکنند و مجهز به استندهایی اســت که تبلت روی آنها قرار میگیرد. عالوه برآن، کنسولهای بازی و حتی یک باشــگاه ورزشی در قطار در نظر گرفته شده است. شرکت Deutsche

Bahn ایده قطار Ideenzug یا «قطار ایدهها» را در نمایشگاهی در شهر نورنبرگ نمایش داده است. در این قطــار دو طبقه صندلیهایی کار گذاشــته میشــوند که میتوانند در هر جهتــی بچرخند. همچنین مسافر میتواند نمایشگرهای تلویزیون و صندلیهــا را طوری قرار دهد کــه بتواند بخوابد. شرکتهای راهآهن این طرح را بهعنوان رقیبی برای خودروهایخودرانارایهکردهاند.بهگفتهمدیرعامل دویچهبان این شــرکت قصد دارد اتاقهای نشیمن متحرک بسازد تا مســافران را به استفاده از قطار به جایخودروتشویقکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.