نان با نرخ جدید

از ابتدای آذر بهای نان 51درصد بیشتر میشود

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد - شــهروند|

نان ســرانجام بعد از سهســال تغییــر قیمــت داد. علی فاضلــی، رئیس اتاق اصناف از موافقت ســتاد تنظیم بازار با افزایش 51درصــدی قیمــت نــان خبــر داد و گفت: اتحادیههای صنفی درخواســت افزایش قیمت 03درصدی را داشــتهاند که تنها بــا افزایش قیمت 51درصد موافقت شــده و البته قاســم زراعتــکار، رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی هم گفته اســت؛ قیمتهای جدیــد از اول آذرماه اجرایی میشود.

فاضلی، رئیس اتاق اصناف از موافقت ســتاد تنظیم بازار با افزایــش 51درصدی قیمت نان به ایسنا خبر داد. او در حاشیه دهمین اجالسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف در پاسخ به آخرین وضع قیمت نان توضیح داد: در آخرین جلســه ســتاد تنظیم بازار یکی از بحثهای مطرحشده مربوط به افزایش قیمت نان بود.

فاضلی با بیان اینکه در این زمینه درخواست اتحادیهها افزایــش حداقل 03درصدی قیمت بوده است، اظهار کرد: در جلسه مذکور موافقت شــد که افزایش قیمت در حــد 51درصد و به شــرط افزایش کیفیت نان باشد. او افزود: البته به شخصه بهطور صددرصدی مخالف با افزایش قیمت نان بودم و بر این نکته تأکید دارم که نان باید تکنرخی باشد.

قاسم زراعتکار، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی هم با تأییــد این خبر گفته اســت: قیمتهای جدید نان در اســتانهای کشــور براســاس تصمیمگیــری اســتانداریها و فرمانداریها مشــخص شــده و از اول آذرماه جاری اجرایی میشود.

او توضیح داد: با توجه به اینکه طی سهسال گذشته با وجود افزایش هزینههای تولید مانند هزینههای کارگری قیمت نــان افزایش نیافته بود، ســتاد تنظیم بازار مصوب کرد در کشــور 51درصد قیمت انــواع نان بــدون تغییر وزن چانه و با شــرایط کنونی تولید، افزایش یابد که این قیمتها از ابتدای آذرماه اجرایی میشود. او افــزود: در تهــران با تصمیمگیــری در اتاق اصناف و در شهرســتانها و اســتانهای دیگر با تصمیمگیری اســتانداریها و فرمانداریها قیمت نان تغییر میکند.

رئیــس اتحادیه نانوایــان ســنتی گفت: تا یکمــاه آینده باید جلســات، طــرح و برنامه مورد نظر برای طرح یکسانسازی طرح گندم، آرد و نان به نتیجه برســد و اجرایی شود، اما در یکسانسازی افزایش قیمت نداریم.

زراعتــکار اعــالم کرد: بــا توجه بــه اینکه سهسال اســت قیمت نان تغییر نکرده، افزایش 51درصدی مصوب میتوانــد تنها هزینههای کارگــری را پوشــش بدهد و بــه زودی طرح یکسانســازی گندم، آرد و نان در دستور کار قرار گرفته و اجرا میشود.

ایــن موضــوع در شــرایطی رخ میدهد که نانوایان بارها نسبت به پایین نگهداشتن قیمت نان اعتــراض کــرده و معتقدند؛ در سهســال گذشــته قیمت هیچکدام از کاالها ثابت نبوده و تقریبا هر نوع خدمت و کاالیی شاهد افزایش بــوده و طبیعتا قیمت هزینه نــان هم افزایش پیدا کــرده و وقتی به نانوا اجــازه تغییر قیمت نان نمیدهیم، او را در یک فشــار غیرمعقولی گذاشتهایم.

آنها با اشاره به افزایش هزینههای جاری خود و افزایش مزد کارگر در این سهسال میگویند؛ فشــاری که دولت برای ثابت نگهداشتن قیمت نــان وارد میکند، غیرمعقول اســت. باالبردن قیمــت در ســالجاری جبــران ســه فصل عقبافتادگی است.

درحال حاضر دولت، گندم را به نصف قیمت خرید، بــه نانواها تحویل میدهــد و همچنین یک بخشی از یارانه نقدی که معادل چهارهزار و 500 تومان است را مســتقیم به مردم واریز میکند و به این شکل دولت مسئولیت بزرگی را بر گردن گرفته تا نان را ارزان نگه دارد.

گفتنی اســت؛ آخرین نرخ واحدهای نانوایی مطابق نرخ ســال 1393 اســت. در این سال قیمت نان لواش 210 تومان، بربری ساده 650 تومان، سنگک 800 تومان، تافتون سنتی 400 تومان و تافتون گــردون 210 تومان تعیین و تاکنون نرخگــذاری مزبور هیچگونه تغییری به خود ندیده است.

البتــه قیمــت آرد خبازی از سهســال قبل تاکنون ثابت بــوده، منتهای مراتب هزینههای جانبی واحدها هرساله رشد داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.