مشتری بازار خودرو کم شد

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

تســنیم| قیمت انواع خودروهای داخلی به دلیل کمبود تقاضــا در بازار کاهــش یافت. بازار خریدوفــروش انواع خودروهــای داخلی به دلیل کمبود تقاضا کاهش داشــته اســت، البته عرضه محــدود تعــدادی از خودروها ماننــد تندر 90 اتوماتیک توسط کارخانه باعث شده تا این خودرو همچنان قیمــت 94میلیون و 003هــزار تومان را تجربه و خبری از کاهش قیمت نباشــد. عالوه بر این، خودروهای ســاندرو، ســاندرو استپ وی، برلیانس023،برلیانس033،دناپالس،پژو8002 و پژو 405 همچنان در بازار با حاشیه قیمتهای 003هزار تومانی تا 61میلیون تومان نســبت به کارخانهروبهروهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.