«شهروند» از همراهی هاللاحمریهای سراسر کشور در یاریرسانی به زلزلهزدگان کرمانشاه گزارش میدهد درد مشترک

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی -

شهروند|هدفخدمتبشردوستانهاستوساختار، یک ســاختار مردمنهاد. در مورد جمعیت هاللاحمر صحبت میکنم؛ جمعیتی که این روزها چشــم امید مردم زلزلهزده کرمانشاه است. این روزها این جمعیت از خزر تا خلیجفارس همه با هم دنبال رسیدگی به یک دردمشترکهستند.جمعیتهایاستانهایمختلف هرکدامسعیدارندبهطریقیبهیاریوهمراهیبامردم زلزلهزدهاستانکرمانشاهبپردازند.آنچهدرادامهمیآید، بخشیازاینفعالیتهااست.

پخت01تنناندرهرساعتبرایزلزلهزدگان

دراستانخوزستان

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اســتان خوزستان از پخــت روزانه ۰7 هزار قرص نان بــا همکاری وزارت جهاد کشــاورزی، جمعیت هاللاحمر و اســتانداری خوزستان برای زلزلهزدگان غرب کشور خبر داد. دکتر علی خدادادی با اشــاره به پخت نــان برای هموطنان زلزلهزده غرب کشور گفت: با مشــارکت وزارت جهاد کشاورزی، استانداری خوزستان و جمعیت هاللاحمر استان خوزستان روزانه ۰7 هزار قرص نان لواش پخته و برای زلزلهزدگان ارسال میشود. مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان خوزســتان ادامه داد: در هر ساعت ۰۱ تن نان پخته و برای ارسال به مناطق زلزلهزده آماده میشود.

اعزام21تیمامدادیچهارمحالوبختیاری

بهمناطقزلزلهزده

2۱ تیم عملیاتی و تخصصــی جمعیت هاللاحمر اســتان چهارمحالوبختیــاری به مناطــق زلزلهزده استان کرمانشاه اعزام شدند. سید احمد مرتضویفرد، مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان با اعالم این خبر گفت: نخستین گروههای امدادی جمعیت هاللاحمر استان در قالب 2۱تیم عملیاتی تخصصی برای کمک به زلزلهزدگان استان کرمانشاه اعزام شدند. مرتضوی در ادامــه گفت: این گروه امدادی شــامل 52 نجاتگر، امدادگر و پرســنل امدادی هســتند که به این استان اعزام شــدهاند. مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان چهارمحالوبختیاری گفت: 4 تیــم آواربرداری، 6 تیم اســکان اضطراری، یک تیم واکنش سریع و یک تیم آنست به کرمانشاه اعزام شدند. مرتضویفرد یادآور شد: ۳ دستگاه آمبوالنس، 7 خودرو کمکدار، یک دستگاه مینیبوسویکفروندبالگردنیزازجمعیتهاللاحمر استاندرمنطقهزلزلهزدهمستقرشدند.

ارسال3هزاردستگاهچادرو2هزارتختهپتو

ازمازندران

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر مازندران نیز گفت: تاکنون ۰۱تیم واکنش سریع امدادی به همراه ۳ هزار تخته چادر و 2 هزار تخته پتو به مناطق زلزلهزده اعزام و ارسال شده اســت. دکتر مجتبی اکبری در نشست با خبرنــگاران با موضــوع امدادرســانی و جمعآوری کمکهای مردمی برای هموطنــان زلزلهزده مناطق غرب کشور خواستار مشارکت پرشور مردم نوعدوست مازندرانشد.

اکبری افزود: در فرآیند کمکهای نقدی مردم یا به صندوقها مراجعه کنند یا بــه چادرهای هاللاحمر که در مراکز پرتردد مستقر میشــود، مراجعه کنند. دکتر اکبری با بیان اینکه مردم استان در فعالیتهای خیرخواهانه ســرآمد هســتند، خواســتار مشارکت پرشــور مردم برای کمک به زلزلهزدگان کرمانشاهی شــد. وی گفت: تاکنون ۰۱تیم واکنش سریع امدادی به همراه ۳هزار دســتگاه چادر و 2 هــزار تخته پتو به مناطق زلزلهزده اعزام و ارســال شده است. مدیرعامل جمعیت هاللاحمر مازندران با بیان اینکه هاللاحمر نهاد مردمی است از مردم خواست تا به شایعات توجه نداشته باشــند و برای کمک به هموطنان به یاری این نهاد بشتابند و شــماره تلفن ویژه ۳۳2842۳8 (دفتر مدیرعامل هاللاحمر مازندران) آماده پاسخگویی در زمینهچگونگیمشارکتخیرینونیکوکاراناستاندر اینزمینهاست.

ارسال2تریلیحاویاقالمموردنیاز

زلزلهزدگانبههمتگلستان

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر گلستان نیز از ارسال 2 تریلیحاویموادغذاییوگرمایشیبهکرمانشاهخبرداد. دکترحسیناحمدیگفت:دوتریلیحاویمایحتاجاولیه زلزلهزدگانبرایهموطنانغربکشورواستانکرمانشاه ارسال شد. وی افزود: محموله ارسالی شامل 5 هزار روغن مایع، 2 هزار کنسرو و ۳ هزار ادوات گرمایشی و روشنایی مانند والور و فانوس اســت. احمــدی گفت: همچنین 5۱ اکیپ امدادرســانی به زلزلهزدگان غرب کشــور از اســتان گلســتان با تجهیزات کامل آماده اعزام است.

اعزامتیمهایتخصصیهاللاصفهان

بهکرمانشاه

در پی وقوع زمینلرزهای بــه بزرگی 7.2 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در ساعت ۱2 و 48 دقیقه روز یکشنبه در استان کرمانشاه دکتر محسن مومنی، مدیرعامل جمعیــت هاللاحمر اســتان اظهار کرد: بالفاصله پس از وقــوع زمینلرزه جمعیت هاللاحمر اســتان به حالت آمادهباش در آمد و از همان ســاعات اولیه روند بارگیری و ارســال اقالم امدادی به مناطق زلزلهزده کرمانشاه توســط حوزه معاونت امدادونجات جمعیت استان آغاز شــد. وی با اشــاره به آمادهباش نزدیک بــه 2 هزار نفر از عوامل امــدادی این جمعیت تصریح کرد: 2۳ نجاتگــر در قالب تیمهای تخصصی آوار، پیشبیمارســتانی و آنست به استعداد 6 دستگاه آمبوالنس و 6 دستگاه خودرو امدادی به محض اعالم نیاز به مناطق زلزلهزده اعزام شــدند که هماکنون در حال انجام ماموریت در این مناطق هستند. مومنی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه تیم دوم جمعیت هاللاحمر استان شامل ۰۳ نفر از نجاتگران اینجمعیتدرقالبتیمتخصصیاسکاننیزبهمنطقه اعزام شــدند، افزود: اقالم اولیه امدادی شــامل 5 هزار تخته پتو و هزار دســتگاه چادر امدادی به این مناطق ارسال شــدند. وی تصریح کرد: همچنین تیم اسکان اضطراری و تیم سازههای درمانی درمان اضطراری اعم از RDH،BHCU و RH شامل دو تیم ۳۱نفره به همراه دو دســتگاه آمبوالنس و دو دستگاه خودرو امدادی در صورتفراخوانآمادهاعزامبهمنطقهاست. ارسالاقالمامدادیموردنیاززلزلهزدگان

کرمانشاهتوسطجمعیتاردبیل معاون امدادونجات جمعیت هاللاحمر اســتان اردبیل از بارگیری و ارســال نخستین محموله اقالم امدادی جمعیت هاللاحمر اســتان به زلزلهزدگان کرمانشاه خبر داد. عزیز ارشــادیان با اعالم این خبر افزود:اینمحمولهبایکدستگاهتریلیویکدستگاه کامیون به منطقه غرب کشور ارسال شد. وی افزود: این محموله شــامل هزار شــعله والور، ۰۰2 ست ظروف، ۰۰2 شــعله فانوس، 2هزار تخته پتو، هزار تختهموکت،2۳هزارو۰۰2بطریآبو۰۰2دستگاه چادر امدادی است. ارشادیان اضافه کرد:4 نفر نجاتگر پرسنل و داوطلب نیز همراه این محموله عازم منطقه زلزلهزدهشدندتابهیاریهموطنانبشتابند. ارسالمحمولهامدادیهاللقم

بهمناطقزلزلهزده در پی وقوع زلزله در اســتانهای کرمانشــاه و غرب کشــور نخســتین محموله امدادی استان قم برای اســکان اضطراری زلزلهزدگان به منطقه ارسال شد. هادی سلیمی گفت: همزمان با وقوع زلزله در برخی از استانهای غرب کشور و تخریب بخشی از ســاختمانهای مســکونی هموطنان، جمعیت هاللاحمر استان قم اقدام به ارسال اقالم امدادی و زیستی برای ایجاد اردوگاههای اسکان اضطراری به مناطق زلزلهزده کرمانشــاه و غرب کشور کرد. جانشین معاون امدادونجات جمعیت هاللاحمر اســتان قــم افزود: این اقالم شــامل 288۰ تخته پتو،۰۰2دستگاه چادر، ۰۰۰2تخته موکت و همچنین روغن، پالســتیک پوششــی، آب معدنی، انواع کنسروجات و توزیع لباس گرم میان زلزلهزدگان بوده اســت. سلیمی یادآور شد: تا کنون تعداد ۰6نفر از امدادگــران، نجاتگران و همکاران این جمعیــت در قالب تیمهای امدادی واکنش ســریع، آواربرداری، اســکان اضطراری و ســگهای تجســس به مناطق زلزلهزده اعزام شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.