یک کسبوکار خصوصی و مسئولیت اجتماعی

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی -

همکاری روزنامه شهروند و اسنپ برای زلزله زدگان

سامانه هوشمند حملونقل اسنپ، با همکاری روزنامه شهروند و جمعیت هالل احمر، فاز دوم کمپین «مسئولیت اجتماعی خانواده اسنپ در قبال آســیبدیدگان زمینلرزه» را به مدت یک هفته راهاندازی کردند. در این کمپین گزینهای به نام «کمک به زلزلهزدگان» به بخش پرداخت هزینه سفر در اپلیکیشن اسنپ اضافه شده است. با فعال کــردن این گزینــه، ۰۱ درصد بر هزینه هر ســفر اضافه میشــود. مبالغ فوق به حساب هالل احمر واریــز و برای کمک بــه هموطنان آسیبدیده در زلزله غرب کشور ارسال میشود. به این ترتیب، کاربران اسنپ میتوانند با سهولت بیشتریکمکهایمالیخودرابهآسیبدیدگان زمینلرزهبرسانند.اینکمپینبهمدتیکهفته و از روز ۳2 تا ۰۳ آبان در اپلیکیشــن اسنپ فعال خواهد بود. اســنپ پیشــتر اعالم کرده بود که بیــش از 7 میلیون کاربر دارد و ۰۰7 هزار ســفر روزانه در سراسر ایران با استفاده از اپلیکیشن این سامانه انجام میشود. فاز اول کمپین «مسئولیت اجتماعی خانواده اسنپ در قبال آسیبدیدگان زمینلرزه»، روز گذشــته با اعطای کد تخفیف

ehda برای ســفر به مراکز انتقــال خون با ۰۳ درصد تخفیــف (تا ســقف ۳ هزار تومــان) در شهرهایتحتپوششاینسامانهآغازشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.