اهدای 4 جهیزیه به ارزش 82میلیون تومان در کرج

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی - شهروند|

مســئول امور داوطلبان جمعیت هاللاحمر کــرج از اهــدای 4 جهیزیــه به 4 نوعروس در مجموع به ارزش 82میلیون تومان و با همت داوطلبان خیر در این شهرستان خبر داد. جلیلزاده با اعالم این خبر، اظهار کرد: این جهیزیهها توســط خیران جمعیت هاللاحمر استان البرز تهیه و اهدا شــده است. وی با بیان اینکــه جمعیت هاللاحمر شهرســتان کرج با کمک خیران این ســازمان تاکنون اقدامات مفیدی برای کمکرســانی به نیازمندان انجام داده، عنوان کرد: با توجه به فصل سرما ۰4 عدد بخاری برای نیازمندان خریداری و توزیع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.