دوباره میسازیم

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی -

رویـــا ذوالفقاری - عضو شورای مرکزی مجمعجوانانهالل|بازهملرزید،همهتنها،همه جانها، همه ایــران؛ داغ روی داغ و زخم روی زخم؛ اما برای کاهش درد دردمندان و تســلی آالم آنان جوانان بشردوست هاللاحمر، در پی سازماندهی و آمادهباش تیمهای سحر (حمایت روانی) در سراسر کشور هستند. مجمع کانونهای جوانان جمعیت هاللاحمر نیز با تمامی دبیــران و اعضای کانونها برای اهدای خــون، برپایی چادرهــا و جمعآوری کمکهای غیرنقدی و تبلیغــات برای کمکهای نقدی از طریق سامانه427 به دنبال همراهی و همدلی با مردم آسیبدیده این حادثه هستند. در ادامهتشکیلکمپینهایمختلفبرایکمکرسانی منســجم و عملیاتی از دیگر فعالیتهای این گروه بوده است. در فضای مجازی نیز دبیران کانونهای جوانان با مشارکت و ایدهپردازی دنبال راهکارهای صحیح و سریع برای نشر فعالیتهای عامالمنفعه و بشردوستانه و تســکین آالم بازماندگان این حادثه اسفناک هستند. همدلی، همیاری و دغدغهمندی جوانان هاللاحمر در کنــار امدادگران و نجاتگران اینجمعیت،برایکاهشرنجدردمندان،داوطلبانه در نیکی به هموطنان پیشتاز هســتند. غم و اندوه درگذشتگان در قالب کلمات نمیگنجد و قلب کل ایرانوحتیبشردوستانکلجهاندرپیاینحادثه غمناکشدهاست.مامیخواهیمباتمامتوانیاریگر شویموبخوانیمدوبارهمیسازیمتایکهنبوموب َـر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.