بحرانیكه بحران را بدتر میكند!

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی - |معصومهملك|

وقتي زمین لرزید، همزمان با آن قلب و دل خیلي از انسانها نیز به لرزه درآمد و چشمان خیلي از هموطنان پر شــد از اشک ماتم. مرزنشــیناني که تا دیروز زائران اباعبداهللالحسین(ع)رابابهترینداشتههایشانپذیرایي کردهوبدرقهزیارتميکردنداماامروزخودبایدپذیرایي شوند. آناني که تازه زخمهاي زمان جنگ را التیام داده بودند، امروز زخمي جدید بر دلشان نشست و غبار اندوه مصیبت بر زندگیشان ســایه افکند. مردم نوعدوست سراسر ایران با دخترکان روستایي خواهر از دستداده، مادراني که در غم فرزندان ماتم دارند و پدري که همه خانوادهاش را از دســت داده، سوگوار و همدرد شدند و تپش لرزش قلبها با هم درآمیخت و دلها همســو با هم در راه کمکرســاني به مردم به صــدا درآمد. زن و مرد، کوچک و بزرگ، پیــر و جوان همه و همه فرقي نميکند در هر کجاي ایران موزیک غم به پا شد و با این موزیک آهنگ ارســال کمکها از هر سو نواخته شد و هرکس به هر نوعي دلش ميخواست در این کمکها سهیم باشد. حس انساندوســتانه مردم وقتي شدت بحران و چهرههاي غمدار و عــزادار مصیبتدیدگان و عکسالعمل حادثهدیدگان را از رســانههاي گروهي ميبینند،تحتتاثیرقرارگرفتهوبهتکاپوافتادهتاهرچه زودتربتوانندمرهميبردرددردمندانوآسیبدیدگان باشند.ایناقدامنوعدوستانهقابلتحسیناستوصداي سرودهمنوایيدرکشورطنیناندازميشودوزیباترین سرودیکدليخواندهميشود.

اماازطرفيدیگر،برخيازافرادميخواهندخودجوش اقدامکنندوبدوناطالعازاقداماتسازمانهاونهادهادر قضیه بحران وارد عمل ميشوند و با تردد ...و ناخواسته در کار روتینشده اختالل به وجود ميآورند، بهطوري که این عدم آگاهي از نحوه کمکرســاني آنها منجر به نوعي بينظمي شده و سبب ميشود شایعات در فضاي مجازي پخش شــده و بياعتمادي رواج داده شود. لذا مســأله تمرکز و برنامهریزي یکي از مسائلي است که هموطنان باید به آن توجه کنند. در این موقعیتهاي حســاس آنچه که ميتواند کمک حال مســئوالن و نهادهاي امدادرســان باشد، توجه به توصیههایي است که از طریق رسانههاي گروهي پخش ميشود نه پخش یکسري شایعات که پرداخته ذهن عوامفریبانه عدهاي فرصتطلب است تا داغي بر دل داغدیدگان باشد و روح و روان آنان را بر هم زند.

از طرفي مواردي که ميتواند آالم آســیبدیدگان را تشدیدکند:

*مســئوالني که به منطقه زلزلهزده وارد ميشوند، بدونهرگونهتجملوتشریفاتيواردمنطقهشوند.

*حضوریکمقاممسئولبایکلشکرنیرويانساني همراهنباشد؛چراکههیأتهمراههزینهبراستواستان زلزلهزده را درگیر رسیدگي به امور شخصي مسئوالن ميکند تا محل اسکان، وسیله نقلیه براي تردد آنان ...و کند.

*از ســبقتگرفتن در ارایه اخبــار و مطرحکردن گزارشهایي که به آنها مربوط نميشود، در رسانه ملي بپرهیزند.

*بدون هماهنگي و دخالت در کار یکدیگر به وظیفه خودمشغولباشندوبهدنبالمطرحکردنبرندسازمان خودنباشند.

*خدمات امدادگــران و داوطلباني که شــبانهروز درحال خدمت هســتند را با ندانمکاريهاي خود زیر سوالنبرند.

*مسئوالن در بطن مردم باشــند و با ابراز همدردي اقداماتاساسيرابهفوریتبرایشانانجامدهند.

*هماهنگــي و یکسانســازي نهادهــا در امورات امدادرسانيازمهمترینمسألهموردتوجهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.