آمادهباش تیمهای «سحر» سازمان جوانان جهت اعزام به کرمانشاه

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی - شــهروند|

جوانــان جمعیــت هاللاحمــر با آســیبدیدگان حادثه زلزله کرمانشاه ابراز همدردی کردند. به گــزارش روابط عمومی ســازمان جوانان جمعیت هاللاحمر، رئیس ســازمان جوانان نیز در ابالغی به جمعیتهای اســتانی، دســتور آمادهباش تیمهای استانی حمایتهای روانی-اجتماعی سازمان جوانان را جهت اعزام به مناطق آسیبدیده در صورت نیاز اعالم کرد. همچنین جوانان هاللاحمر در توزیع اقالم مورد نیاز بین مردم آسیبدیده مناطق زلزلهزده در کنار سایر دســتگاههای امدادی حاضر در منطقه فعال خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.