آمادگی مجتمع درمانی هالل برای اعزام پزشک به مناطق زلزلهزده

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی - شــهروند|

مدیرعامل مجتمع دارویی، درمانی هالل ایران ضمن ابراز تألم شــدید و تسلیت به بازماندگان زلزله کرمانشاه گفت: در صورت اعالم نیاز، این مجتمع آمادگی دارد تا پزشکان متخصص خود را به منطقه اعزام کند. دکتر حمید چوبینه با بیان اینکه از ســاعتهای ابتدایی حادثه جمعی از پزشکان این مجموعه خواستار حضور در منطقه بودند، اظهارداشت: ما همچنین آمادگی داریم مجروحان را بهصورترایگانپذیرشودرمانکنیم.ویبااشارهبهاینکه پزشکان ما در حال آمادهباش هستند تا در هر زمان که اعالم نیاز شد به منطقه اعزام شوند، یادآور شد: در سایر موارد هم آمادگیداریمتاپشتیباننیروهایامدادیباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.