تیم سگهای زندهیاب هالل 6 نفر را زنده نجات دادند

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی -

شهروند|رئیسمرکزنگهداریسگهایتجسسجمعیت هاللاحمر خبر داد: تیمهای آنســت جمعیت هاللاحمر در نخستین روز از امدادرســانی به زلزلهزدگان 6 نفر را زنده از زیر آوار نجات دادند. اســماعیل اسکندری با اعالم اینکه در اولین روز از امدادرســانی به زلزلهزدگان 6 نفر زنده از زیر آوار نجات یافتند، گفت: تیمهای آنست جمعیت هاللاحمر در نخستین روز از امدادرســانی به زلزلهزدگان یک مادر و دختر، یک زن و سه مرد را زنده از زیر آوار نجات دادند. وی افزود: تیم سگهای زندهیاب جمعیت هاللاحمر در تالش بــرای پیداکردن افراد زنده از زیر آوار هستند اما برای تسکین خانوادههای بازمانده، جســدهایی که زیــر آوار وجــود دارد را هم پیــدا میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.