صلیبسرخ با خانوادههای داغدار زلزله کرمانشاه ابراز همدردی کرد

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی - شهروند|

دفتر نمایندگــی کمیته بینالمللی صلیبســرخ در تهران بــا صدور پیامــی مراتب تســلیت و همدردی خود را بــا داغدیدگان حادثه زلزله کرمانشــاه، مردم و مقامات ایران ابراز داشت. این سازمان بشردوســتانه ضمن قدردانی از پاسخ ســریع همکارانش درجمعیت هاللاحمر ایران در یاریرســاندن به مصدومان این حادثه تلخ، اعالم کرد که این کمیته اطمینان خاطر دارد که همچون حوادث تلخ گذشــته جمعیت هاللاحمــر ایران، در کنار مسئوالن امدادرســانی و سایر سازمانها و نهادهای مربوطه نهایت تــوان و تالش خود را برای یاریرساندنبهقربانیاناینزلزلهبهکارمیبندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.