زلزله، بازی کودکان را به هم زد

Shahrvand Newspaper - - گـزارش -

گروه گزارش| زلزله زندگیهــا را لرزاند و بازی بچهها را به هم زد. مدرســهها تعطیل شده و کسی نمیداند چند کــودک زیر آوار جــان داده و چند کودک بیسرپرست شــدهاند. تا امروز دو کودک ســرپل ذهابی از اعضــای کانون پــرورش فکری کودکان جان دادهاند، یک مربی در ســر پل ذهاب درگذشته و مربی دیگری داغدار خواهرش است.

فعاالن حقــوق کودک راهی مناطــق زلزلهزده هســتند و کودکان ناگهان خود را میانه واویالیی گرفتار میبیننــد و نمیدانند چرا؟ ســیامک زند رضوی، جامعهشناسی که تجربه فعالیت در زلزله بم را دارد، میگوید: «تجربه زلزله بم نشان داد که پیش از تبدیلشدن حادثه به فاجعه باید کودکان شناسایی شده باشــند و فهرســتی از آنان باشد. همچنین باید کســانی از اهل محل حتی والدینی که کسی را از دست دادهاند در ستادهای محلی به کار گرفته شــوند. باید کودکان را در کانکسهایی با فاصله از محــل زندگی جمع کــرد و به زندگی برگرداند. حضور والدین مصیبتدیده به خود آنها هم کمک میکنند که کمی از فضای غمبار زلزله فاصلهبگیرند.»

نخستین نیازهای کودکان در این شرایط تغذیه سالم و فضای شاد است.

اهمیتهمکاریباسازمانهایمحلی انجمنهای زیــادی از تهران و دیگر شــهرها به کرمانشاهرسیدهیادرراهند.درزلزلهبمهمموسسات دولتــی و انجمنهــای غیردولتی حــوزه کودکان حضور فعال داشــتند. از آن تجربه سخت و جانکاه چه چیز میتواند راهگشــای امروز باشد. «موسسه پژوهشی کودکان دنیا و انجمنهای دوستدار کودک از شــهرهای مختلف آمدند. در گام اول یک پایگاه را بهعنوان پایگاه محلی معرفــی کردند. در بم انجمن محلی وجود نداشــت؛ پس انجمن دوستدار کودک کرمان بهعنوان ستاد انتخاب شد و انجمنها از طریق اینستادبهکمکرسانیپرداختند.»

بهگفته زند رضــوی، حضور «انجیاو»ی محلی برای برقراری ارتباط با جامعه محلی آســیبدیده اهمیت دارد. «این ستاد محلی میتواند در ارتباط با ســتادهای معین و هاللاحمر و مقامات محلی کمکهــا را با کیفیت باالتری دریافــت کند. اینها سرمایههای محلی موجود هستند.» ستاد در مرحله اول مربیان مهدکودکها را گرد هم آورد و ســتاد

اجرایی را در منطقهای که بیشترین آسیب را دیده بود، مستقر کرد. بهنظر میرسد این ستاد اکنون باید در سرپل ذهاب تشکیل شود. کمکهای بهزیستی همدراینمیانهمیتواندنجاتبخشباشد.»

ستادها در محلهها توزیع میشوند تا میان آوارها فضاهای شــادی را برای کودکان بســازند. فضای شــاد و تغذیه ســالم نیازهای اولیه کودکان است. صرفنظر از اینکــه کودکان و بســتگان آنان در فضای غمانگیز و گاه ترسناکی هستند باید فضای کودکان به محیط آموزشی شاد تبدیل شود.

خانوادههایــی کــه در انــدوه از دســت رفتن عزیزانشان هستند هم به ستادها دعوت شوند و در همه این فعالیتها اولویت کودکان باشد. میتوان به همین والدین آموزشهای اولیه مربیگری داد. در زلزله بم 300 مربی از میان زنان و مردان

تربیتشد پیشنهاد رضوی براساس تجربه بم این است که ستادها در مناطقی که بیشــترین آسیب را دیده است، مستقر شــوند و با یک کمپ مرکزی مرتبط باشند و تیمهای ســهنفره مربی با وسایل بازی به گروههای کودکان کمک کنند که ســاعات شادی داشتهباشند.

بســیاری از گروههایی که در روزهــای جاری با هــدف کمک به کودکان وســایل مورد نیــاز را به منطقه میبرند در میان اقالمشــان اسباببازی را هم در نظر داشــتهاند. رضوی میگوید بهتر است اسباببازیهای جمعی و وسایل نقاشی برای بچهها ببرند تا کودکان از این طریق خود را بیان کنند.

کــودکان زلزلــهزده در روزهای پیــش رو، در مکانهــای اســکان اضطراری شــب را بــه روز میرســانند تا زمانی که امکان اسکان ثابت فراهم شود. در آن زمان هم وجود محیط خاص کودکان ضروری خواهد بود. انجمنها تا آن زمان در منطقه حضور خواهند داشــت و نیروهــای تازهنفس در دورههای مختلــف وظیفه کمکرســانی را ادامه میدهند. در همین فضا کودکان باید آواز بخوانند و بازی کنند.

در میــان فعالیتهای فرهنگی حــوزه کودکان قصهگویی اســت که خیال کــودکان را از فضای مصیبتزده به دنیای دیگری میبرد که زمین زیر پا هنوز قرص و همه چیز سر جایش است.

تجربه بم هم کــم تجربهای نبوده. در آن شــرایط دشوار بود که مددکاران و جامعهشناسان افزایش اضطــراب و تنش میان خانوادهها را احســاس کردند. مردهایی که از شــدت سختی و مصیبت خشــمگین بودند و خشونتی که به جان زنان زخم مــیزد و گاه کــه حلقه تحمل تنگتر میشــد، کــودکان در این میان تحت فشــار خشونت خانواده قرار میگرفتند. به دلیل این آسیبهاست که کارشناســان حوزه کــودکان اصــرار دارند که فضاهای ویژه کودکان در کمپها حداقل 50 متر با محل اسکان خانواده فاصله داشته باشد و کودکان ساعتهای بیشتری را از فضای خانواده دور باشند. زند رضوی توصیهای هم بــرای کمککنندگان و خبرنگارانــی دارد که به دیدار کــودکان زلزلهزده میروند. «هیچ مصاحبه پرسشگرانه یا بازجویانه با کودکان نداشته باشــید. بهعنوان خاله و عمو با آنها روبهرو شوید؛ مثل رویارویی با خواهرزاده و برادرزاده خود. بیش از هر چیز تماشایشان کنید و اجازه دهید آنها از خود بگویند. همراهتان وسایل الزم را داشته باشید تا بتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید؛ چیزهای ســادهای که فضا را عوض کند. کودکان همیشــه تمایل دارند به عوض شــدن فضا کمک کنند و در لحظه حال با شما همراه شوند.»

گروهیازاعضایانجمنحمایتازحقوقکودکان هم بار سفر بستهاند. این گروه به منظور ارزیابی اولیه به منطقه میروند تا ببینند چند کودک از دســت رفته و کودکان باقیمانــده در منطقه چه نیازهایی دارند. فاطمه اشرفی، عضو انجمن میگوید که روز سهشنبه موفق شدهاند مجوز وزارت کشور را برای حضور در مناطق آسیبدیده بگیرند. تجربه آنها از زلزلههای گذشته بهویژه زلزله ورزقان میگوید بهتر است آنها در این مرحله اقالم حمایتی به کرمانشاه نبرند و تداخل کاری با دیگر «انجیاو»ها نداشته باشــند. آنها از میان اقالم متعارفی که همه گروهها به منطقه اعزام میکنند در روزهای آینده بیشــتر به تدارک اقالم بهداشــتی مورد نیــاز زنان مانند نواربهداشتیتوجهخواهندداشت.

تیم ارزیاب یک گروه 6نفره است و تالش میکند به روستاهای دوردست هم برود و از طریق شورای روستا و دهیاریها آماری از کودکان به دست آورد. آنها نامهنگاریهایی هم با اســتانداری کرمانشــاه داشتهاند تا بتوانند آماری دقیقتر به دست آورند. فعاالن اجرایی انجمن بعد از بازگشــت براســاس گزارشی که به دست میآورند برای اعزام داوطلبان به منطقه اقــدام میکنند. ایــن گروهها در فاصله زمانی مشــخص بــا گروههای دیگرجابهجامیشوند.

زلزله که آمد ساختمان کانون هم لرزید. عکس ساختمانهای ترکخورده و قفســههای کتاب واژگون شــده در شــبکههای مجازی منتشــر شــده اســت. مربیــان کانون در اســتانهای همجوار کرمانشــاه و مرکز مدام پیگیر سرنوشت اعضای کتابخانه و مربیان ســرپل ذهــاب، قصر شیرین و ثالث باباجانی هستند. ثالث باباجانی بعد از این زلزله سر زبانها افتاد. ثالث خسارتهای بسیار دیده است. چند نفر از مربیان سیار هم راهی شدهاند و قرار است تئاتر سیار برپا کنند. اما فعالیتهای اصلی کانون هنوز شروع نشده. به گفته مسئول سایت خبر کانون فعالیتهای بیشتر کانون بعد از اتمام مرحله اول امدادرسانی آغاز میشود و درحال حاضر اولویت با نیازهای خوراکی و پزشکی است. خبر قطعی فعال همین اســت که دو عضو کانون دیگــر به کتابخانه برنمیگردند و بچههایی که کسی نمیداند آیا دوباره در حیاط مدرسه بازی خواهند کرد؟

همراهتان وسایل الزم را داشته باشید تا بتوانید با کودکان ارتباط برقرار کنید؛ چیزهای سادهای که فضا را عوض کند. کودکان همیشه تمایل دارند به عوض شدن فضا کمک کنند و در لحظه حال با شما همراه شوند

کودکان مناطق زلزلهزده به تغذیه مناسب و فضای شاد نیاز دارند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.