صداوسیما در سريالها و برنامههايش مردم را به وکال بیاعتماد میکند هجمههای رسانه ملی به وکال

Shahrvand Newspaper - - شهروند حقو - سیامک پاکباز وکیل دادگستری

كشــور ما با ثبت بيش از 51ميليون پرونده در سال يكی از شــلوغترين دادگستریهای جهان را به نســبت جمعيت خود دارد. درواقع شايد به جرأت بتوان گفت با احتســاب اينكه هر پرونده دارای حداقــل دو طــرف، به عنــوان خواهان و خوانده است، بيش از 06-07درصد خانوادههای ايرانی درگير حداقل يك پرونده قضائی هستند. البته يك وكيل به عنوان كســی كه پيوســته با مردم و مشكالت حقوق آنها سروكار دارد، عوامل متنوع و متعــددی ازجملــه پايينبودن دانش حقوقی مــردم، عدم فرهنگســازی در خصوص مراجعه به وكالی دادگستری جهت مشاوره قبل از انعقاد قراردادها، اعتمــاد كاذب و غير ضروری بيش از حد مردم به يكديگــر در انجام معامالت ...و را ســبب وجود اين حجم عظيم از پروندهها میداند.

نكته قابل توجه اينجاســت كه بسياری از اين دعاوی و شــكايات، به دليل عــدم طرح صحيح در شــكل و يا ماهيت آن، سرانجامشان از همان ابتدا مشخص اســت، ليكن حتی همين دعاوی نيز زمان و انرژی بسيار زيادی را از نيروی اداری و قضائی دادگســتری میگيرد و سبب میشود گاهی دقت فدای سرعت در رسيدگی شود.

اينجاســت كه وكالی دادگســتری میتوانند در كاهش آمار مراجعهكنندگان به دادگســتری نقشی اساسی ايفا كنند و به دنبال همين كاهش پروندههاســت كه ســرعت و دقت قضات نيز در رسيدگی به ساير پروندهها باال خواهد رفت و در نتيجه سبب رضايتمندی اغلب مراجعهكنندگان به دادگستری خواهد شد؛ ليكن متاسفانه چرخه مزبور در كشور ما به خوبی شكل نگرفته است.

فــارغ از اجبارینبودن اخذ وكيــل در ايران، دليل عمــدهای كه مــردم در مراجعــات خود به دادگســتری تمايــل كمتری به اســتفاده از وكال دارنــد، تبليغات ســوء و هجمههــای مداومی اســت كه در رســانه ملی عليه وكال انجام میشــود. درواقع رسانه ملی به جای فرهنگســازی در خصوص استفاده از مشاوره وكيــل، سياســتی خصمانه را عليــه وكال اتخــاذ و اعمال میكنــد. نگاه رســانه ملی به وكال نــگاه نامهربانانهای بوده و اين نگاه نامهربانه را در اكثر فيلمها و ســريالها و ســاير برنامههايی كه به حوزه وكالت مرتبط میشــود به راحتی میتوان مشــاهده و تجزيه و تحليل كرد.

در اكثر ســريالهای تلويزيون وكال با چهرهای متقلــب و فريبكار معرفی میشــوند كه صرفا به دنبــال حقالوكالههای نجومــی و منافع مادی خود هســتند. درواقع صداوســيمای ملی ما با مادیگــرا معرفیكــردن وكال مــردم را به عدم اســتفاده از وكيل سوق میدهد و نتيجه آن رشد قارچگونه كارچاقكنها و داللها خواهد شــد. بهعنــوان مثال در موردی ديگــر در حالی كه به دليل شــكايت كمپينی موسوم به كمپين حذف ظرفيت در شــورای رقابت، مقرر بــود در وقت رسيدگی تعيينشده در تاريخ 17 مهرماه امسال در شــورای رقابت به شكايت شــاكی رسيدگی شود، درست يك شــب قبل از جلسه رسيدگی، در برنامــهای زنده به نام «پايش» از شــبكه يك سيما، از شخصی كه سردمدار اين كمپين است، دعوت كرده و مــوج تبليغــی و تخريبــی وســيعی عليه كانون وكال راه میاندازند. جالب اينجاست كه حتی سوال پيامكی اين برنامه نيز به گونهای طراحی شــده كه كانــون وكال را انحصارگر و قدرتطلب معرفــی میكند. البته ايــن همه ماجــرا نبود. برخــی همــكاران در زمــان پخــش برنامــه، به ســامانه پيامكی كه در همــان برنامه اعالم شــده بود، اعتراض خود را اعالم میكنند كه در كمال تعجب با پاسخهای عجيب و غريب و جانبدارانه برنامه «پايش» مواجه میشوند كه در نوع خود بسيار جالب توجه و البته تاسف برانگيز است.

جالب از اين جهت كه مسئوالن يك برنامه در

سالهاستکهوکالهجمههای رسانهملیرادرقبالخودتحمل کردهاندوآنچهالبتهبهجايی نرسید،فريادوکالست.وکاليی کهخودسپردفاعموکلینشان هستندودربرخیازپروندهها موردتهديد،ضربوشتمو حتیقتلازسویطرفمقابل قرارمیگیرند

رســانه ملی كه ســاعتها روی آنتن زنده است، چقدر صادقانه! قضاوت و پيشــداوری ناصحيح و مغرضانه خود را علنی میكنند و جانبداری خود را صراحتا به مخاطب منتقد خود بروز میدهند و تأسفبار از اين جهت كه رسانه ملی كه بودجهاش را بيتالمــال میدهــد و از جيــب من و شــما ارتزاق میكند، چطور بدون شــنيدن دفاعيات طرف ديگــر ماجرا، يكطرفه بــه قاضی میرود و افكار عمومــی جامعه را عليه طيف گســترده وكال برمیانگيــزد. البته متاســفانه بايد گفت، سالهاست كه وكال هجمههای رسانه ملی را در قبال خود تحمل كردهانــد و آنچه البته به جايی نرســيد، فرياد وكالســت. وكاليی كه خود سپر دفاع موكلينشان هستند و در برخی از پروندهها مورد تهديد، ضرب و شــتم و حتی قتل از سوی طرف مقابل قرار میگيرند، خودشــان در مقابل هجمههای متعدد رسانه ملی بیدفاع هستند.

البته خوشبختانه از ســوی ديگر، در سالهای اخير تعامل رســانههای مكتوب مثل روزنامهها و يا رســانههای مجــازی مثــل خبرگزاریها و پايگاههای خبری متعدد، بــا وكال در حد خوبی بــوده و میتوان گفــت تقريبا در تمــام حوادث و پروندههــای حقوقــی و يا حتی سياســی روز كشور از نظرات تخصصی وكالی دادگستری نيز استفاده میشود.

با اين حال رســانه ملی و در رأس آن تلويزيون بايد بداند هجمههای خواســته و ياناخواسته اين رسانه در قبال وكال قبل از هر چيز به زيان جامعه و عدالت خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.