چالش رابطه رسانه ملی با حرفه وکالت و وکالی دادگستری

Shahrvand Newspaper - - شهروند حقو - |سیدمهدیحجتی| وکیلدادگستری|

توسعهوافزايشكاركردرسانهملیدرطولبيشازسهدههاخير و فراگير شدن استفاده از تلويزيون و راديو بهعنوان مديايی فراگير باعث شده اســت كه اين رسانه به پرمخاطبترين وسيله ارتباط جمعیدركشورتبديلشود.

هيچ ترديدی وجود ندارد كه تلويزيون بهعنوان رقيب بالمنازع سايررسانههایهمگانیوبهعلتكثرتمخاطبازقابليتبااليی برای فرهنگسازی و تغيير باورهای شهروندان برخوردار است و البته وظيفه انتقال ميراث اجتماعی از نسلی به نسل ديگر را نيز برعهدهدارد.

بهعالوه رسانه ملی و در رأس آن تلويزيون، میتواند هم حركت، پويايی و ســرزندگی را تقويت و توليد كند و هــم قابليت ايجاد رخوت، تنبلی و سستی را دارد. از سويی ديگر، اين رسانه میتواند احساسهای عاطفی، محبت و صداقت را برانگيزد و از سوی ديگر توانايیوقابليتايجاداحساسزشتی،دشمنی،بیاعتمادی،دروغ وخشونترادارد.

به همين دليل رسانه ملی بايد به نحوی اداره شود و به كيفيتی توليد محتوا كند كه جامعه را به سمت و سوی تعالی سوق داده و مانع از ايجاد حس نفرت و دشمنی يا بیاعتمادی عمومی شود و بر مبنای رسالت تعريفشده برای آن در اصل 175 قانون اساسی جمهوری اســالمی ايران، برنامههايی را توليد كند كه هدفی جز تأمينمصالحكشورنداشتهباشد.

برای تأمين اين اهداف ضروری است كه رسانه ملی با ارتباطی دوسويهبامخاطبانخود،راهیرابرگزيندكهازمسيرآنكمترين آســيب و گزند به طيفهای مختلفی كه در زمينههای متفاوت سياسی، اجتماعی، فرهنگی و شــغلی فعاليت دارند، وارد شود و عملكرد آن بهگونهای باشد كه هميشه و همواره به تمام واقعيت پرداختهشودنهجزيیازآنوازوارونهجلوهدادنواقعباهرمقصود ومنظوریبپرهيزد.

متأسفانه در طول سالهای اخير، عملكرد رسانه ملی در ارتباط با جامعه وكالت كشــور به جای تعامل، مبتنی بر تقابل با وكالی دادگستری و شغل شــريف وكالت بوده و به نظر میرسد كه اين رسانه از هيچ كوششی برای تضعيف حرفه وكالت و نهاد وكالت در كشور فروگذار نكرده و هجمههای متعددی را به انحای مختلف تاكنونمتوجهوكالیدادگستریوحرفهوكالتكردهاست.

از توليد فيلمها و سريالهای تلويزيونی كه عمدتا نقش وكال را منفی و چهره آنها را در قالب افرادی شياد و كالهبردار به نمايش میگذارد تا برنامههايی كه به واســطه نفوذ رســانهای برخی از مردودينآزمونوكالت،عليهكانونهایوكالیكشورتهيهوتوليد میكند،میتوانبهجهتداربودنرسانهملیوبیطرفنبودناين رسانهپیبرد.

همين شيوه جهتدار و نادرســت رسانه ملی در تقابل با حرفه وكالت و وكالی دادگستری، بارها باعث طرح انتقادات و اعتراضات متعددی از ناحيه كانونهای وكال و وكالی دادگستری به عملكرد رسانهملیشدهوحتیدرجلساتمشتركمديرانجامعهوكالت بامسئوالنرسانهملی،اينانتقاداتمنتقلشدهوگلهگذاریالزم نيز صورت گرفته است، ليكن متاســفانه هيچ يك از اعتراضات و انتقادات صورتگرفته به عملكرد صداوسيما و درخواست تغيير رويه رسانه ملی در قبال وكالی دادگستری و حرفه وكالت، موثر واقع نشده و هر از چندگاهی با تهيه و پخش برنامهای جديد يا با پخش فيلم يا سريالی جديد، مجددا بر همان رويه سابق پافشاری میشود.

هيچ ترديدی وجود ندارد كه اين نحو از عملكرد رســانه ملی نتيجهایجزتضعيفكانونهایوكالیدادگستریوحرفهوكالت و تخديش جايگاه وكالی دادگســتری در اذهان عمومی ندارد و بديهیاستكهتضعيفنهادوكالتبهعنواننهادمتصدیامردفاع دركشور،هيچنفعیبههيچكسنمیرساند.

رسالتی كه برای رســانه ملی بهعنوان رسانهای اثرگذار تعريف شده است، فرهنگســازی و ارتقای سطح مطالبات شهروندان و آموزش صحيح مسائل و اموری است كه مبتالبه شهروندان است و اتفاقا بر مبنای اصل 175 قانون اساسی، پرداختن به همين امور است كه باعث تأمين مصالح كشور شده و مسيری رو به ترقی را در پيشروقرارمیدهد،امامتاسفانهرسانهملیخواستهياناخواسته با تبليغات مسموم و غيرواقعی و با استقراء ناقص و تعميم جزء به كل،هموارهبهوكالیدادگستریونهادوكالتتاختهاستوجالب آنكهحتیفرصتدفاعنيزدرقبالآنچهمدعیصحتآناستدر اختيارمديرانجامعهوكالتكشورقرارندادهونمیدهدوبهصورت يكطرفه و بدون ارتباطی دوســويه، مسيری را طی میكند كه جز فرهنگزدايی در زمينه استفاده شهروندان از خدمات وكالی دادگستریوايجادحسبیاعتمادینسبتبهوكالیدادگستری نزدآحادمردم،عايدیديگریندارد.

همين نحو از فرهنگسازی توســط رسانه ملی است كه امروز بهعنوان يكی از عوامل مهم، باعث وكيلگريزی شده و شهروندان كمترتمايلدارندكهبرایانجامامورحقوقیخويشوحتیحفظ حق دفاع خويش در مراجع قضائی به وكالی دادگستری مراجعه كنند.

به همين دليل اســت كه مدعی هستيم رســانه ملی بايد در سياستهای خويش در قبال وكالی دادگستری و جامعه وكالت تجديدنظر كند و به جای تخريب چهــره وكال و تخديش حرفه وكالت، به سمت و سوی فرهنگسازی برای ترغيب شهروندان به استفاده از خدمات حقوقی وكالی دادگستری برای كاهش ميزان دعاوی و جلوگيری از اطاله دادرســی به لحاظ طرح غلط دعاوی رویبياورد.

هيچ ترديدي وجود ندارد كه امروزه استفاده از ظرفيت وكالي دادگستري براي آموزش حقوق شهروندي به شهروندان توسط رسانه ملي بشدت مغفول مانده است و چالش ارتباط رسانه ملي با وكالي دادگســتري باعث فاصله زيادي بين اين دو شده است تا حدي كه حتــي در مواردي كه از حضور وكالي دادگســتري بهعنوانكارشناسحقوقياستفادهميشود،ازقيدعبارت«وكيل دادگســتري» براي معرفي وكيلي كه بهعنوان كارشناس در آن برنامه شركت كرده اســت، خودداري ميشود! چنين روندي در تعامل رسانه فراگيري مانند راديو و تلويزيون با وكالي دادگستري در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و ضروري اســت كه ريشهها و علل وجوداينچالشبهصورتعلميموردمطالعهقرارگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.