فرهنگ زلزله در خون ژاپنی ها

Shahrvand Newspaper - - نجات -

«آیومی اندو» زلزله و سونامی سال 2011 را با جزییاتدقیقیبهیاددارد.اوبههمراههمکارانش بهپایینساختمانآمد.درتوکیوتلفنهاوقطارها از کار افتادند. برای گذراندن وقت، او به رستورانی میرود و در تلویزیون ســونامی که پشتســر خودرویی حرکت میکرد را تماشا میکرد. این اتفاقدرذهنآیومیباقیماندهاست.اومیگوید: «ماهمهمیدانیمکهچقدروحشتناکبود.مانند صحنهایازفیلمبود.»

با گذشت ســالها از این زلزله که به آن 3/11 هم میگویند، شیارهای عمیقی در روان اجتماع ایجاد شده است. این فاجعه باعث افزایش میزان خودکشی، اختالل استرس بعد از ضایعه روانی و اختاللهای فیزیکی مرتبط با اســترس مانند بیماریهایقلبیوعروقیشدهاست.

شواهد زیادی برای اثبات تأثیرات بیولوژیکی اینتاریخچهطوالنیزمینلرزهوفجایعآنوجود دارد.درسال0102،فلورنسیاتورچ،جامعهشناس دانشــگاه نیویورک تأثیرات زلزله شیلی در سال 2008 را بر مادران و نوزادانشان بررسی کرد. او متوجه شد افزایش میزان کورتیزول -هورمون اصلی که با اســترس مرتبط اســت- در مادران نوزادانی که در ســه ماهه نخســت زلزله به دنیا آمدند موجب کاهش وزن آنها و زایمان زودرس شده،همچنینمیزانکورتیزولدرفرزندانشان افزایش پیدا کرده اســت. آنهایــی هم که بعد از 41ســال در مناطق زلزلــهزده بهدنیا آمدهاند دارای معایب ادراکی و فیزیکیاند: عملکرد آنها در مدرسه بسیار بد بوده و باعث کوتاهی قد آنها شدهاست.

یافتههای تورچ نشان میدهند تأثیرات زلزله «میتواند در تمام زندگی شخص حضور داشته باشدوحتینسلهاادامهپیداکند.»شواهدنشان میدهد این عالیم در ژاپنیها هــم وجود دارد. مردم ژاپن نسبت به مردم دنیا، ناقل ژنی هستند که عکسالعمل بیشــتری را در برابــر اتفاقات پراسترسنشانمیدهند.گفتهشدهمغزبسیاری ازآنهادرنتیجهسونامیکوچکترشده،مخصوصا درناحیهایازمغزکهباتنظیماتاحساسیهمراه است که نشاندهنده شدت اختالل استرس بعد ازضایعهاست.

اســترس همچنین میتواند نســبت پایین میزان تولــد را توضیح دهد: بــودن در معرض محیطهای پراســترس، میزان اسپرم را کاهش میدهد، تخمکگذاری و قدرت باروری را دچار مشکلمیکند.

بیلساتزویی،مورخژاپنی-آمریکاییمیگوید که «ژاپنیها نسبتبه آمریکاییها بسیار کمتر درباره اســترس صحبــت میکننــد. در تمام دنیا، جامعه ژاپن هنوز بیشــترین استرس را به من میدهــد.» با اینکه ۵.2درصــد مردم ژاپن افسردگی دارند، میزان خودکشی در 001هزار نفر 20.1 نفر اســت. در آمریکا ۷.۶درصد مردم افسردگی دارند و میزان خودکشی در 001هزار نفر،۶.21نفراست.ساتزوییمعتقداستفرهنگ جمعگراییژاپنیهامیتوانددلیلاینآمارباشد، چون این فرهنگ، توجه به خود شخص را کم و نسبت به بیان احساســات نگرش منفی ایجاد میکند، بنابراین احتمال اینکــه مردم از خود «ضعف» نشان دهند و درخواست کمک کنند، بسیارکماست.

سالمت روان تابویی اســت که برای بسیاری صحبت درباره اســترس، اضطراب بیشتری از زندگی بــا آن یا حتی مرگ به دلیــل آن ایجاد میکند.دلیلدیگریهموجودداردکهساتزویی بــه آن «عالقه افراطــی» ژاپنیها بــه آواتارها، بازیهای واقعیت مجازی و جذابیتهای بصری میگویند. ژاپنیها برای نشــاندادن رابطه افراد با یکدیگر ترجیح میدهند از شــخصیتهای کارتونی اســتفاده کنند، چون تعامل با انســان واقعیبرایآنهااسترسزاست.ساتروییمیگوید: «اســترس رابطه اجتماعــی، صمیمیت میان انسانهاراازبینبردهاست.شمانمیتوانیدبدون درنظرگرفتنرابطهخودبااطرافیانتانوجایگاه خود حرفــی بزنید. اگر حرف اشــتباهی بزنید، ریسکبزرگیدرتوهینبهآنهاکردهاید.»

ســاتزویی همچنین معتقد است این مسأله فرهنگی، عالقه افراطی ژاپنیهــا به گودزیال را هم توجیه میکند. دلیل آن انفجار هســتهای هیروشــیما و ناگاساکی در ســال ۵4۹1 است. بعــد از این حادثــه، صحبتکردن دربــاره آن «غیراخالقی» بهشمار میرود. فیلم گودزیال که در ســال 4۵۹1 اکران شد، بهطور گستردهای به مکانیزمی برای برخورد با این حادثه تبدیل شد. گودزیال به یکی از شخصیتهای ژاپنی صادراتی در تاریخ تبدیل شد. از سالی که برای نخستین بار اکران شده بیش از 82بار توکیو نابود شده است. ســاتزویی میگوید: «گودزیال، چیزی بیش از هیوالیی در فیلم است. مردم این وحشت را درون خود نگه داشته بودند و وقتی که آن را روی پرده سینما تماشا کردند، توانستند احساسات خود را نشان دهند.» حقیقت، بازتابی از تخیل است. در زلزله ســال1102 تیم نجات زوج پیری را که سه روز در ســاختمانی گیر کرده بودند، نجات میدهند. وقتی که حال پیرمرد را پرســیدند، او لبخند زد. بههرحال او تجربه ســونامی 0۶۹1 را داشته است. او لبخندزنان رو به دوربین میگوید: «بیاییددوبارهازنوبسازیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.