شدیدترین زلزلههای ژاپن

Shahrvand Newspaper - - نجات -

(بر اساس میزان مرگ و میر)

زمینلــرزه بــزرگ کانتــو درســال ←1923 241هزارو008نفر کشته اول ســپتامبر 32۹1، ساعت 11:۵8 صبح، زلزله ۹.۷ ریشتری جزیره اوشیما در خلیج ساگامی (نزدیک یوکوهاما و توکیــو) را لرزاند. این لرزش، بهطــور باورنکردنی بیش از 4 دقیقه طول کشید. این زلزله آتشســوزیهای عظیمی را به دنبال داشــت (وقتی کــه زلزله شروع شــد مردم درحال آشپزی روی اجاقها بودند). این آتشســوزی بعد از زلزله تلفات بیشتری به جای گذاشت. به منظور یادبود این زمینلرزه، اول سپتامبر روز پیشگیری از فاجعه در ژاپن نامگذاری شدهاست.

زلزله و ســونامی توهوکو درســال ←2011 بیــش از 61هزار نفر کشته| 11 مارس ،2011 زمینلــرزه و ســونامی توهوکو، شدیدترین زلزله با قدرت ۹ ریشتر بود که ژاپن را لرزاند. این زمینلرزه ساعت 2:4۶ بعدازظهر اتفاقافتاد.وقوعاینزلزلهمنجربه سونامیای شد که ارتفاع آن 40.۵ متر بود و به مسافت 10 کیلومتر خشکی نفوذ کرد. این واقعه، جان بیش از ۶1هزار نفر را گرفت و باعث وقوع سه ذوب هســتهای در سطح ۷ (باالترین سطح) در نیروگاه هستهایفوکوشیمادایچیشد.تاثیراتاینفاجعهبرسالمتانسانهاهمچنانادامهدارد.

زمینلرزه بزرگ هانشین در سال ‪6434← 1995‬ نفر

کشــته| در ۷1 ژانویه ۵۹۹1، ســاعت ۵4:۵ صبــح، زمینلرزه 2.۷ ریشتری نواحی کوبه (جزیره آواجی) را لرزانــد. زمینلرزه تنها 02ثانیهطولکشید.ایننخستین بار در تاریخ بــود که زمینلرزهای به مقیاس شــیندو (۷ شــیندو) ثبت شده است. حدود 002هزار ساختمانویککیلومترازبزرگراه هانشینفروریخت.آتشتمامشهررادربرگرفت.اینفاجعهباعثبهوجودآمدناستانداردهایجدیدی در ساختمانسازی در ژاپن شــد. در ژاپن معروف است که ســازههایی که قبل از سال ۵۹۹1 ساخته شدهاند،معموالدربرابرزلزلهمقاومتکمتریدارندنسبتبهآنهاییکهبعدازآنساختهشدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.