زمانه، زمانه خبر نیست

نباید فروغ مطبوعات را در تعداد تیراژ کاغذی دید

Shahrvand Newspaper - - گفتوگو -

چرا مطبوعــات ایران نســبت به دهههای گذشــته کمفروغتر شده است؟

اظهارنظر در مورد اینکه چرا مطبوعات کم فروغ شدهاند بســتگی به نوع کار مطبوعــات دارد، به شــخصه معتقدم نمیتوان این امر را بــه تمام مطبوعات تعمیــم داد و همه مطبوعات کم فروغ نشدهاند.

درحال حاضر نباید فــروغ مطبوعــات را در تعداد تیراژ کاغذی دید بلکه این اثربخشــی را بایــد در اثرات و پژواکی که در جامعه ایجاد میکنند دید. چند ســالی اســت که به مرور مصرف کاغذ و اســتفاده از روزنامه کاغذی کمتر شده اما در مقابل مطالب تولیدی روزنامههــای موثر فوقالعاده پژواک ایجاد میکننــد و موثر هســتند. روزنامهای مانند اعتماد نهتنها کم نشــده اســت بلکــه با فضــای مجازی موجــود انعــکاس و اثرگذاری بیشــتری هم پیــدا کرده است. چطور میتوان ابتکار عمل را درمطبوعات در دســت گرفت؟

هر روزنامهای که ابتکار عمل و خالقیت داشــته باشد، در عینحال شرایط زمان و مکان و نیاز و ذائقه مخاطب را خوب درک کند و به نیازهای روز مردمش پاســخ دهد، همچنین موضوعات روز را بشناسد و نســبت به آنها صاحب نظران و تحلیلگران را به میدان بیاورد و ســواالت و نیازهای فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم را در همان روز و همان لحظه پاســخ دهد نهتنها کمفروغ نمیشود بلکه اثراتش در دایره گستردهتری هم نمایان میشود.

گمان میکنم این امر به نــوع روزنامه، نوع تولید مطلب و نوع ورود به موضوعات بســتگی دارد. طبیعی است که االن زمانه، زمانه خبر نیســت اگر ما به مطالــب کهنه و قدیمی وتنها مسائل خبری اکتفا کنیم موفق نخواهیم بود، چرا که مسائل خبری در کســری از ثانیه در فضای مجازی منتشر میشــود اما همچنان جــای ارایه یک دیدگاه مشــخص، چهارچوبدار، پرمحتوا و به روز در رسانههای ما خالی است و هر رسانهای به هر نســبتی به این موضوعات ورود داشته باشــد به همان اندازه فضایش قویتــر و اثر کارش جدیتر خواهد بود. پس اعتقاد دارید روزنامه باید کمتر به خبر بپردازد؟

ببیند، مــا در روزنامه اعتمــاد در این زمینــه ادعا داریم و بــه دنبــال ارایه چنیــن دیدگاهــی هســتیم. روزنامه اعتماد هــر روز حداقل 10 یادداشــت از افــراد صاحبنظر و صاحــب فکر و صاحــب تحلیل دارد. و همیــن تحلیلها و دیدگاههــا و گزارشهــای بســیار خوب چــه از طریق تــک فروشــی و چــه از طریــق فضــای مجــازی پخش میشود.

این موارد خیلی جاها با نام و متاســفانه خیلی جاها بینام منتشــر میشــود اما در هر صورت آنچه که بــرای ما مهم است دیده شدن تحلیلی اســت که نویسنده ما زحمتش را کشــیده و دیدگاهی را دنبال کرده است. مهم این است که این مطلب و محتوا منتشر شــود و جامعه درگیر آن شوند. بهعنــوان یکی از افــراد درگیر در این داســتان از این روند بسیار راضی هستم و قطعا با شــدت بیشتر و قویتری این روند را در روزنامه اعتماد ادامه خواهیم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.