اکیدا اخطار میشود دیپلم قابلگی بگیرید!

Shahrvand Newspaper - - روایت نو -

موضوع طب در تاریخ ایران دســتکم در دوره معاصر با دگرگونیهایی بسیار روبهرو شده است. آنچه از اسناد و مدارک تاریخی برمیآید، گذار از طب سنتی به پزشکی نوین در سدههای 13 و 41هجری با کشــاکشهایی همراه بوده است. حوزه زایمان و قابلگی، گوشهای از گســتره طبابت ایران اســت که از این دگرگونیها برکنار نبوده است. جعفر شــهری در جلد ســوم کتاب «طهران قدیم» در بخش زایمان، به گرفتاریهایی اشاره میکند که کمبود قابلهها و ماماها و نبود تشکیالت منظم در این زمینه برای زنان باردار پدید میآورده اســت ...« تا آنکه عالیم زایش ظاهر شــده دل و کمر زائو به درد آمده... نزدیکی وضــع حمل را معین نماید که ماما برایش پیغام فرســتاده تــا اگر بیخبر درد (چارخشت [درد زائیدن])اش رســیده بود به احضارش بشتابند و اشکال و دردسر وقتی بود که ماما ســر زائوی دیگر رفته زائوهای پیش نوبت داشته باشد و فرستادگان معطل و مجبور به صبر زایاندن زائو، یا زائوهایش بشوند که (وامصیبتا) میگردید و جمله (خوب بود ترا عقب ماما بفرستند) برایشــان صدق کرده، که گاهی بچه آمده زائو کنار نشسته هنوز آنها در آنجایی که بودند التماس به ماما میکردند.»

دولت در سالهای پایانی دوره قاجار کوشــید مسائل مربوط به حوزه زایمان و مامایی را به ســامان درآورد. آنگونه که اسناد روایت میکنند، مدرســه قابلگی در سال 1298 خورشیدی بنیان گذارده شد. در سالهای بعد، دولت با صدور اعالنهایی در مطبوعات شرایط ورود به این مدرســه را به آگاهی داوطلبان میرساند. به عنوان نمونه در روزنامه اطالعات به تاریخ 27 شهریور 1305 خورشیدی به یک آگهی برمیخوریم که رئیسکل صحیه شرایط داوطلبان مدرسه قابلگی را اعالم کرده است. کوششهای دولت در زمینه ساماندهی امور قابلگی و مامایی به اینجا منحصر نشد. نظامنامه مدرسه قابلگی در سال 1307 به تصویب رســید. همزمان با این اقدامات که بــرای محدودکردن فعالیتهای قابلههای سنتی و تشــویق دختران و زنان جوان برای فراگیری علوم مربوط به این حوزه انجام میگرفت، دولت همچنین برآن شــده بود جلوی مداخلههــای ماماها را در امور تخصصی طب بگیرد. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مســتظرفه با انتشار اطالعیهای در روزنامه ایران به تاریخ 72مرداد 3031خورشیدی، به قابلههایی که از حدود وظایف خود بیرون رفته بودند، اخطار داد «...کســانی که اجازه قابلگی دارند حق دخالت در عملیات جراحی نداشته در مواقع لزوم بایستی به اطبا و جراحان متخصص رجوع نمایند.»

آگهی روزنامه ایران به تاریخ 27 مرداد 1303 خورشیدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.