ساکنان‌منطقه‌پش ‌تبام

Shahrvand Newspaper - - روایت نو - | مهدییساولی| دبیرروایتنو|

حضورزناندرتاریخنگاریایرانی،دراسنادومدارکمعتب ِربهجایماندهازگذشته،پیچیدهوتااندازهایزیاد رازآلوده است. این مسأله از برداشت جامعه ایرانی نسبت به زنان برآمده است. از همینرو است که تصویر و شناختیبسیارکمرنگاززناندرتاریخنسبتبهمردانداریم.عکسهایتاریخی،دریچهایمناسببهشمار میآیندکهحضورزنانرادرتاریخایرانبازمیتابانند.اینبازتابشهستیوحضورزناندرتاریخایران،همراه با روایتهایی نوشتاری که پارهای تاریخنگاریها و خاطرهنویسیها برجای گذاردهاند، واقعیتهایی از حضور زنانایرانیدرروزگارانگذشتهارایهمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.